velikost textu

Vztah stravovacích návyků a znalostí o výživě u žáků devátého ročníku základních škol a návrh nutričního edukačního programu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah stravovacích návyků a znalostí o výživě u žáků devátého ročníku základních škol a návrh nutričního edukačního programu
Název v angličtině:
The relationship between eating habits and nutrition-related knowledge of grade nine students of elementary schools and design of nutrition education program
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
Prof. PhDr. Ludmila Fialová, PhD
Id práce:
119979
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obezita dětí školního věku, správné stravování, edukace ve výživě, vědomosti o výživě, výživové zvyklosti, změna zdravotního chování, školní edukační programy
Klíčová slova v angličtině:
Childhood obesity, proper nutrition, nutrition education, nutrition knowledge, eating habits, health behavior change, school education programming
Abstrakt:
ABSTRAKT Obezita a nadváha dětí jsou signifikantně celosvětovým problémem současnosti. Podle dat Regionálního úřadu pro Evropu (2006) vzrostla prevalence obezity po celém světě v posledních dvou desetiletích až trojnásobně. Se záměrem zpomalit narůstající incidenci obezity je v současnosti pozornost věnována podpoře zdraví a prevenci nemocí obyvatelstva prostřednictvím komplexní edukace ke zdraví od raného věku jedinců. Práce se zabývá pedagogickými aspekty zdraví, konkrétně formováním nutričních návyků žáků základních škol a systematickým prohlubováním osvojených znalostí o zdravé výživě prostřednictvím intervenčního edukačního programu správného stravování. Cílem studie bylo určit míru souvislosti stravovacích návyků a znalostí o zdravé výživě žáků devátých tříd základních škol v Jihočeském kraji a na základě výsledků realizovaných analýz a získaných zkušeností studiem nutričně-edukačního programu Nebraské univerzity v Lincolnu v praxi navrhnout výživový edukační program pro výuku na druhém stupni základních škol. Pro účely hodnocení míry souvislosti stravovacích návyků a vybraných znalostí o zdravé výživě žáků 9. tříd základních škol v Jihočeském kraji byly vyvinuty Výživový dotazník pro žáky staršího školního věku a Vědomostní kvíz o výživě a správném stravování, jejichž platnost byla testována položkovou analýzou testových úloh a hledáním míry vnitřní konzistencí vědomostních otázek. S využitím sestavených metod sběru dat bylo ve školních letech 2014/2015 a 2015/2016 zrealizováno plošné šetření výživy žáků 9. tříd náhodným výběrem zvolených základních škol v Jihočeském kraji. Při ověřování stanovených hypotéz byla většina předpokladů potvrzena. Pearsonův korelační koeficient mezi indexy znalostí zdravé výživy a stravovacích návyků (0,327 na dosažené hladině významnosti testu p je menší než 0,001) potvrdil relativně vysokou souvislost proměnných (nulová hypotéza byla zamítnuta i na 0,01% hladině významnosti). Předpoklad, že u žáků devátých tříd základních škol v Jihočeském kraji s nejvyšší úrovní znalostí zdravé výživy je vyšší souvislost mezi stravovacími návyky a znalostmi zdravé výživy, než u žáků s nejnižší úrovní znalostí zdravé výživy byl take potvrzen. Korelační koeficient pro žáky mající v testu znalostí 7 a méně bodů vyšel 0,05. Pro žáky s body 15 a výše vychází korelační koeficient vyšší a sice 0,11. Výsledky tedy odpovídaly očekávání formulované v hypotézy. Předpoklad, že dívky devátých tříd základních škol v Jihočeském kraji mají lepší stravovací návyky než chlapci ze stejných škol ovšem potvrzen nebyl. Rozdíly v deklarovaných stravovacích návycích mezi chlapci a dívkami se neukázaly jako statisticky významné (p hodnota je vyšší než námi zvolená hladina významnosti testu 0,05), byť průměrné hodnoty indexu jsou u dívek o 0,5 bodu vyšší, než u chlapců. Hypotéza, předpokládající vyšší průměrné skóre výsledků v dotazníku stravovacích návyků u žáků devátých tříd základních škol v Jihočeském kraji, konzumujících zeleninu každý den oproti žákům, kteří zeleninu denně nekonzumují byla potvrzena na hladině významnosti 0,1. Předpoklad byl testován dvouvýběrovým t-testem u indexu stravovacích návyků, kdy byly porovnány i výsledky indexu stravovacích návyků žáků podle jejich odpovědi na otázku, zda konzumují zeleninu každý den. Závěrem byl potvrzen také předpoklad, že úroveň vzdělání rodičů souvisí s úrovní znalostí zdravé výživy zkoumaných žáků. Nulové hypotézy o nesouvislosti stravovacích návyků a nejvyšším dosaženým vzděláním matky a otce byly v obou případech zamítnuty na 0,1% hladině významnosti. Na základě výzkumných závěrů a podle studia výuky výchovně – vzdělávacího programu Nebraské univerzity v praxi byl navržen Nutriční edukační program – komplexní kurikulum pro učitele a edukační sada didaktických materiálů pro české základní školy. Ověření použití programu a možnosti jeho zavedení do praxe proběhlo v druhém pololetí školního roku 2017/2018 na vybraných školách Jihočeského kraje. Nutriční edukační program se jeví jako vhodný alternativní nástroj osvojování vědomostí o správném stravování, posilující potřebné formy chování a upevňující žádoucí postoje žáka v souvislosti se zdravím. Výzkum přináší návrh pedagogické intervence, cílené na aktivní podporu zdraví českých dětí. Prokazatelně potvrzuje souvislost mezi znalostmi zdravé výživy a stravovacími návyky žáků staršího školního věku a v rámci posílení výchovně vzdělávacího vlivu předkládá ověřený edukační program správného stravování, který se jeví jako vhodný doplňkový nástroj pro edukaci ve výživě dětí školního věku a oblíbený námět pro organizaci výuky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Obesity and the number overweight of children are currently major global issues. According to the Regional Office for Europe (2006) obesity has risen three times over the last two decades worldwide. The attention is currently focused on health promotion and disease prevention among the population through comprehensive health education starting in the early age of individuals, aimed to slow down the increasing incidence of obesity and related health issues. This thesis discusses the pedagogical aspects of health, specifically the options on how to shape nutritional habits of elementary and middle school students and how to systematically deepen the required knowledge about healthy nutrition by implementation of nutrition education programs. The purpose of this study was to determine the relationships between dietary habits and healthy nutrition knowledge of grade nine students in elementary schools from the South Bohemian region in Czech Republic. A validated Nutritional survey and Nutritional knowledge quiz were designed to determine the relationship between knowledge and behavior of grade nine students from South Bohemia elementary schools. The validity of the Nutritional survey and the Nutritional knowledge quiz were tested using analytical analysis of all survey and test items and examining internal consistency in both. The analysis among nine graders from randomly chosen elementary schools in South Bohemia was organized during the 2014/2015 and 2015/2016 school years, using the validated research methods. The majority of the assumptions were confirmed, within the hypotheses verification. Relationship between knowledge and behavior was assessed using Pearson Correlation Coefficients. Pearson's correlation coefficient between nutrition related knowledge and nutritional habits of examined respondents (0.327 at the reached level of significance of the p test was less than 0.001) confirmed the relatively high association of variables (the null hypothesis was also rejected at 0.01% significance level). The assumption that students with the highest level of knowledge of healthy nutrition have a higher relationship between eating habits and knowledge of healthy nutrition than those with the lowest level of healthy nutrition was also confirmed. On the other hands the assumption that girls will have better eating habits than boys from the same schools has not been confirmed. Differences in declared eating habits among boys and girls did not appear to be statistically significant (the p value was higher than the chosen level of significance of the test 0.05), even if the average values of the index were higher for girls than for the boys. The hypothesis assuming a higher average score in the dietary habits questionnaire of students participating in the survey who consume vegetables every day, compared to students who do not consume vegetables daily, and was confirmed at a level of significance of 0.1. The assumption was verified by a two-sample t-test in the index of nutritional habits, when the results of the students eating habits were compared according to their answers to the question whether they consume vegetables every day or not. The final assumption predicting the relationship between the level of education obtained by parents of students in the survey and the students’ level of nutritional knowledge was confirmed. Null hypotheses about the disconnect of eating habits and the highest attainment education of mother and father were rejected in both cases at 0.1% level of materiality. The Nutrition Education Program was designed based on the research findings and hand in hand with experiences of uses of the Nutrition education program designed by the University of Nebraska – Lincoln in practice. The implementation of the designed program took a place in the second half of the school year 2017/2018 at selected elementary schools in the South Bohemian region. The Nutrition Education Program have been found to be an effective instrument of acquiring the required nutritional knowledge and enhancing desirable attitudes towards health nutrition among school aged children. Research provides a pedagogical intervention tool aimed to actively support the health of Czech children. Study results determined the positive relationship between health nutrition and nutritional habits of elementary school students, and presents an educational program supporting health nutrition in the context of enhancing the educational impact on health. The program seems to be an suitable instrument for proper nutrition education and a teacher’s well accepted tool for the organization of nutrition education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kočí, Ph.D. 5.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kočí, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kočí, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Ludmila Fialová, PhD 488 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 596 kB