velikost textu

Implementace CLILu do výuky v primární škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace CLILu do výuky v primární škole
Název v angličtině:
CLIL Implementation Into Primary School Teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petra Vallin
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
doc. PhDr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Id práce:
119977
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CLIL, obsahově a jazykově integrované učení, akční výzkum, komunikace ve školní třídě, strategie a metody výuky, výhody a rizika CLILu
Klíčová slova v angličtině:
CLIL, Content and Language Integrated Learning, action research, classroom communication, teaching methods and strategies, pros and cons of CLIL teaching
Abstrakt:
NÁZEV: Implementace CLILu do výuky v primární škole AUTORKA: PhDr. Petra Vallin KATEDRA: Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova ŠKOLITELKA: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná práce se zabývá problematikou obsahově a jazykově integrovaného učení neboli CLIL (Content and Language Integrated Learning), který Evropská unie chápe jako vhodný nástroj pro výuku cizích jazyků ve 21. století. Jeho poměrně krátká historie způsobuje značné nejasnosti v terminologii, které věnujeme prostor v prvních kapitolách teoretické části, jejichž cílem je objasnit pojem CLIL a komparovat jeho různé interpretace a modely, kterých nabývá ve školní praxi. Dále se zaměřujeme na metaanalýzu zahraničních výzkumů, které byly v této oblasti provedeny po roce 2005. Teoretická část přináší také pohled do historie CLILu ve vybraných evropských státech včetně České republiky. První část uzavírá kapitola o teoretických koncepcích, k nimž se CLIL odvolává a které jsou podstatné pro samotné zavádění CLILu. Cílem empirické části bylo pak realizovat implementaci CLILu do výuky primární školy a popsat, jaké změny tato inovace přinesla. Prostřednictvím designu akčního výzkumu bylo zjištěno, že CLIL přináší zásadní změny v oblasti struktury komunikace ve třídě a podmiňuje do značné míry také výběr strategií a metod výuky. V závěru se věnujeme přednostem a rizikům CLILu a souboru doporučení, jak lze možným komplikacím předcházet. KLÍČOVÁ SLOVA: CLIL, obsahově a jazykově integrované učení, akční výzkum, komunikace ve školní třídě, strategie a metody výuky, výhody a rizika CLILu
Abstract v angličtině:
TITLE: CLIL Implementation Into Primary School Teaching AUTHOR: PhDr. Petra Vallin DEPARTMENT: Department of Primary School Education, Faculty of Education, Charles University SUPERVISOR: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. ABSTRACT: This thesis deals with the Content and Language Integrated Learning (CLIL) which the European Union finds as a useful tool for teaching foreign languages in the 21st century. The objective of the theoretical part is to clarify the concept of CLIL and compare different interpretations and models which appears in school practice. We also focus on meta-analysis of research studies that have been undertaken in this area since 2005. The theoretical part provides insight into the history of CLIL in selected European countries including the Czech Republic. The first part concludes with a chapter on theoretical concepts which CLIL refers to and which are essential for implementation of CLIL. The aim of the empirical part is to implement CLIL into primary school teaching and describe what changes this innovation brings into practice. The empirical part is based on action research methodology which enable our active participation in the project of CLIL implementation. The main findings concerns the changes of the communication in the CLIL classroom. The results also shows that CLIL determines the choice of teaching methods and strategies. In the end, we discuss advantages and risks of CLIL and conclude with a set of recommendations on how to prevent possible complications. KEYWORDS: CLIL, Content and Language Integrated Learning, action research, classroom communication, teaching methods and strategies, pros and cons of CLIL teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petra Vallin 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petra Vallin 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petra Vallin 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Světlana Hanušová, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 548 kB