velikost textu

Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace
Název v angličtině:
School children ́s nicknames as a part of the school language communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marta Kvíčalová
Školitel:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Id práce:
119973
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lingvistika, antroponomastika, přezdívka, školní přezdívka, malá sociální skupina, výzkum
Klíčová slova v angličtině:
linguistics, antroponomastics, nickname, school nickname, small social group, research
Abstrakt:
NÁZEV: Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace AUTOR: School children´s nicknames as a part of the school language communication KATEDRA: Katedra českého jazyka ŠKOLITEL: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. ABSTRAKT Disertační práce se zabývá přezdívkami žáků staršího školního věku z lingvistického a z lingvodidaktického hlediska. Přezdívky nahlížíme nejen jako jazykový prostředek realizace komunikačního aktu oslovení, resp. jako jazykový prostředek označující v komunikaci třetí osobu, ale také jako projev určité konkrétní komunikační strategie v rámci školní třídy. Z tohoto pohledu se přezdívkám v kolektivu žáků dosud nikdo nevěnoval. Jako výzkumnou metodu jsme použili dotazníkové šetření. Hlavní výzkum probíhal ve dvou fázích a jeho hlavním cílem byl 1.) popis a charakteristika 562 přezdívek žáků 8. tříd základních škol a tercií víceletých gymnázií z hlediska motivace jejich vzniku; a 2.) podrobná charakteristika 45 vybraných přezdívek z hlediska jejich fungování (vnímání a prožívání) ve školské jazykové komunikaci, a to z pohledu produktora (skupiny, kde přezdívka vznikla a kde se používá), recipienta (nositele přezdívky) a nezávislých hodnotitelů. Sledovaný materiál nám umožnil vyslovit dílčí závěry o kvalitě jazykové kompetence žáků v závislosti na typu školy, kterou navštěvují. KLÍČOVÁ SLOVA lingvistika, antroponomastika, přezdívka, školní přezdívka, malá sociální skupina, výzkum
Abstract v angličtině:
NÁZEV: Žákovské přezdívky jako součást školské jazykové komunikace AUTOR: School children´s nicknames as a part of the school language communication KATEDRA: Katedra českého jazyka ŠKOLITEL: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. ABSTRACT The research project deals with children's nicknames from the linguistic and linguodidactic point of view. Nicknames are verbal means of realization of the communication act of addressing and a manifestation of a specific communicative strategies in the classroom. A research of such kind has not yet been carried out in the Czech Republic. We used a questionnaire as a research method. The main research was carried out in two phases and its main purpose was 1.) description and characteristics of 562 nicknames of 8th grade primary school pupils and of the same age group pupils attending “gymnaziums” (eight-year grammar schools) focusing on the motivation of the origin of the nicknames; and 2.) detailed characteristics of 45 selected nicknames focusing on the functioning (perception and experience) in school language communication, from the perspective of the productor (a group where the nickname originated and where it is used), the recipient (a bearer of the nickname) and independent evaluators. Material analysis also allows partial conclusions about the quality of pupils' language competence, depending on the type of school they attend. KEYWORDS linguistics, antroponomastics, nickname, school nickname, small social group, research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marta Kvíčalová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marta Kvíčalová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marta Kvíčalová 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 386 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 401 kB