velikost textu

Fonetická gramotnost českých žáků středních škol v ruském jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fonetická gramotnost českých žáků středních škol v ruském jazyce
Název v angličtině:
Phonetic literacy of Czech secondary school pupils in the Russian language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Konečný, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Hana Žofková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Id práce:
119966
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výslovnost, interference, komunikace, komparace, zřetel k mateřštině, fonetické testování, ruština jako další cizí jazyk, metodika, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
pronunciation, interference, communication, comparison, regard to mother tongue, phonetic testing, Russian as L3, methodology, secondary school
Abstrakt:
ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá výslovností českých žáků v ruském jazyce. V práci je formulována definice fonetické gramotnosti, pozornost je zaměřena na proces jejího utváření. Text je rozdělen do tří základních částí – první je věnována teoretickým základům, ovlivňujícím osvojování zvukové stránky cizího jazyka žáky (z hlediska lingvistického, psychologického a lingvodidaktického), druhá část shrnuje výsledky výzkumu vztahu vyučujících ruského jazyka ke zkoumané problematice a výsledky analýzy dostupných učebních souborů a popisuje realizované fonetické testování žáků středních škol včetně interpretace jeho výsledků. Ve třetí části práce je provedena syntéza poznatků z obou předcházejících kapitol, na kterou navazuje diskuse. Při zpracování disertační práce byly použity kvantitativní i kvalitativní metody pedagogického výzkumu: dotazníkové šetření, obsahová analýza učebních souborů, fonetické testování a analýza nahrávek autentického projevu žáků. Práce poskytuje ucelený pohled na zkoumanou problematiku v kontextu aktuální situace, kdy je ruský jazyk na českých školách vyučován jako další cizí jazyk. Ukazuje se, že vyučující ruského jazyka kladou důraz na správnost výslovnosti žáků pouze v případě, že jsou k tomu vybízeni zadáním cvičení v učebnici, nicméně učební soubory obsahují relativně nízký počet úkolů, které jsou explicitně věnovány práci se zvukovou stránkou jazyka. Dále bylo zjištěno, že neexistuje přímá závislost mezi žákovou výslovností a délkou výuky jazyka. Ta sice hraje důležitou roli, je však pouze jedním z řady faktorů. KLÍČOVÁ SLOVA: výslovnost, interference, komunikace, komparace, zřetel k mateřštině, fonetické testování, ruština jako další cizí jazyk, metodika, střední škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The dissertation deals with the pronunciation of Czech pupils in the Russian language. In this work, the phonetic literacy is defined and the attention is paid to its formation. The text is divided into three basic parts – the first is devoted to theoretical foundations which influence pupils' acquisition of the phonological system of a foreign language (from the linguistic, psychological and lingvodidactic points of view); the second part summarizes the results of the analysis of the relationship of Russian language teachers to the examined problem, the results of an analysis of available textbook sets and it describes a performed phonetic testing of secondary school pupils including the interpretation of its results; in the third part of the thesis there is a synthesis of the findings from both preceding chapters, followed by a discussion. During the research within the domain of the dissertation focus, quantitative and qualitative methods of educational research were used: a survey, content analysis of textbook sets, phonetic testing and analysis of recordings of students' authentic speech. The work provides a comprehensive view of the examined problem in the context of the current situation when the Russian language at Czech schools is taught as L3. It proves that Russian language teachers emphasize the correctness of pronunciation only in case they are encouraged to do so in an exercise assignment of a textbook. However, textbook sets contain a relatively small number of tasks that are explicitly devoted to the phonological system. Further findings were that no direct dependence between pupil's pronunciation and the length of language study exists. Although the length of study plays an important role, it is only one of several factors. KEYWORDS: pronunciation, interference, communication, comparison, regard to mother tongue, phonetic testing, Russian as L3, methodology, secondary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Konečný, Ph.D. 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Konečný, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Konečný, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Konečný, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 387 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 372 kB