velikost textu

Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole
Název v angličtině:
Didactic Aspects of Concept Mapping in Lower Secondary Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Vaňková
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
Id práce:
119963
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pojmová mapa, edukace, didaktický prostředek, strukturace vědomostí
Klíčová slova v angličtině:
concept map, education, didactic tool, knowledge structuring
Abstrakt:
NÁZEV: Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole AUTOR: Mgr. Petra Vaňková KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem disertační práce je zkoumání problematiky pojmových map a jejich edukačního potenciálu na základní škole s cílem přispět k rozpracování teoretické báze pedagogiky ve vztahu k oblasti didaktických prostředků a rozvoji konstruktivně orientovaného způsobu edukace. Práce vymezuje pojmové mapy jako didaktický prostředek, analyzuje jejich teoretická východiska z pohledu psychologie a pedagogiky, popisuje pojmové mapy z pohledu funkčních a didaktických specifik a charakterizuje možnosti jejich využití v rámci edukačního procesu. Práce se dále zaměřuje na determinanty ovlivňující implementaci pojmových map do výuky, analyzuje metody hodnocení pojmových map a ukazuje možnosti a způsoby zapojení informačních a komunikačních technologií pro podporu práce s pojmovými mapami. Prostřednictvím empirických šetření práce dokládá didaktický potenciál pojmových map a naznačuje způsoby jejich zapojení do výuky. Svým pojetím představuje práce komplexní studii nahlížející na pojmové mapy z různých pohledů a směrů ve vztahu ke vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: pojmová mapa, edukace, didaktický prostředek, strukturace vědomostí
Abstract v angličtině:
TITLE: Didactic Aspects of Concept Mapping in Lower Secondary Education AUTHOR: Mgr. Petra Vaňková DEPARTMENT: Department of Information Technology and Technical Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRACT: This dissertation aims to examine the educational potential of concept maps in elementary schools and contribute to the expansion of pedagogic theory in the area of didactic resources, as well as develop a constructively oriented method of education. This work defines concept maps as didactic tools; describes them in terms of functional and didactic specifics; analyzes their theoretical results from psychological and pedagogical perspectives; and describes their potential usage in the educational process. This dissertation further focuses on the determinants that influence concept map implementation in teaching, analyzes potential assessment methods, and demonstrates several approaches for utilizing ICT to support work involving concept maps. Empirical research results are used to illuminate the didactic potential of concept maps and methods to incorporate them in teaching. This work represents a comprehensive study overview of concept maps that examines the topic from various angles and directions as they pertain to education. KEYWORDS: concept map, education, didactic tool, knowledge structuring
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Vaňková 6.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Vaňková 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Vaňková 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 388 kB