velikost textu

Vlastnické právo a ochrana přírody a krajiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnické právo a ochrana přírody a krajiny
Název v angličtině:
Property right and nature conservation and landscape protection
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Hana Pojerová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
11989
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
236 Anotace Disertační práce se zabývá vztahem mezi vlastnickým právem a ochranou přírody a krajiny, jejich vzájemnými souvislostmi a kolizemi a řešením jejich střetů. V první části je rozebrána problematika vlastnického práva, jako jednoho z hlavních institutů soukromého práva, které zároveň patří mezi základní lidská práva a jako takové je zakotveno v základních ústavních dokumentech České republiky – Ústavě a Listině. Je zde stručně popsána historie vývoje vlastnického práva, jeho zakotvení v právním řádu České republiky (včetně budoucí úpravy v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.), jeho základní atributy, legální možnosti jeho omezení a odnětí, dále je zde definován právní pojem věci, příslušenství a součásti věci a zmíněny jsou i způsoby ochrany vlastnického práva. Vlastnické právo všech osob má stejný obsah a požívá stejné ochrany, jeho výkon nesmí být omezen jinak, než na základě zákona a za náhradu. Zároveň však nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy (nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem). Jedním z limitů výkonu vlastnického práva každého jednotlivce je právě ochrana přírody a krajiny, resp. životního prostředí obecně. Hlavní právní předpisy na ochranu přírody jsou rozebrány v další části práce, je konstatován a zdůrazněn restriktivní charakter většiny ustanovení a je analyzován jejich dopad do výkonu vlastnického práva, zejména z hlediska limitů, které ochrana přírody stanovuje pro hospodaření na pozemcích a lesích ve zvláště chráněných územích. Tyto limity jsou určovány v závislosti na míře ochrany, která se příslušné části přírody poskytuje a přísnost ochrany je pochopitelně odvislá od biologické, přírodní a vědecké hodnoty daného území. V závěru této části je probráno právo na příznivé životní prostředí z hlediska ústavních dokumentů České republiky. Následující hlavní část práce pak konkrétně rozebírá a popisuje situace, kdy dojde ke „střetu“ výše uvedených institutů – tedy práva vlastnického a práva na příznivé životní prostředí, resp. právních předpisů, které je upravují, při jejich aplikaci v praxi. V této části práce jsou klasifikovány typy těchto střetů (ve vztahu k obecné ochraně přírody, zvláštní ochraně přírody a soustavě Natura 2000), dále jsou popsány možnosti jejich řešení, které nabízí současný právní řád a dosavadní praxe při jejich uplatňování. Důraz je kladen zejména na institut náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření, jeho právní zakotvení, 237 praktické problémy při jeho uplatňování, které je způsobeno nejenom nejednoznačností právních předpisů (rozhodování o náhradách se děje mimo správní řízení, absence podzákonných předpisů přesně upravujících výpočty k určení výše náhrady), ale i nekonzistentností výkladu a přístupu ze strany Ministerstva životního prostředí, jako ústředního orgánu ochrany přírody stejně tak, jako diskontinuitou v rozhodování soudů různých stupňů (problematika náhrad uplatňovaných státními podniky). Podobně je zde také popsána problematika poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Poslední část pojednává o jednotlivých nástrojích ochrany životního prostředí se zvláštním zřetelem na nástroje ochrany přírody a krajiny, a to jak administrativně-právní, ekonomické, tak i dobrovolné přístupy. Zmíněny jsou i koncepční nástroje (záchranné programy a plánování v ochraně přírody), poskytování informací o stavu životního prostředí a možnosti zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. V závěru jsou popsány sankční nástroje a to jak z oblasti trestního práva, tak z oblasti správního práva. Stručně je zde rozebrán i nově přijatý zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Abstract v angličtině:
239 Annotation Dissertation deals with relation between property right and nature conservation and landscape protection, their mutual connections, discrepancies and solutions of their conflicts. In first part property right is described as one of the basic institutes of private law, which also belongs among basic human rights and freedoms and it is incorporated in constitutional documents of the Czech Republic – Constitution and Charter of Fundamental rights and Basic Freedoms. This part contains brief history of the property right, its incorporations into law order of the Czech Republic (including future adjustment in new Civil Code No. 89/2012 Coll.), its basic attributes, and legal ways of its limitations and ablation, furthermore this part contains legal definition of the thing, also appurtenance and component parts and means of property right protection are mentioned. Property rights of all persons has the same meaning and enjoys the same protections, its execution cannot be limited but only by law and for reimbursement. Equally the property right cannot be abused to cause harm to someone else´s rights or be in contradiction to public interests (cannot harm human health, nature or environment beyond limits determined by law). Preservation to environment, nature conservation and landscape protection creates one of those limits of execution of personal property rights. Next part of the dissertation describes the main environmental legal regulations. It highlights restrictive character of most of them, and analyze of their practical impact into execution of the property right is made here; special accent is paid on limits set by nature protection for forest and lands management in protected areas. Those limits are evolved from protection level of particular area; strictness of this protection depends on biological, nature and scientific value of the area. Last part of this section defines constitutional right on favorable environment as part of the constitutional documents of the Czech Republic. Following part of dissertation describes in detail situations when those main institutes of law – property right and environmental protection come into contrary in practice. In this part types of these discrepancies are classified (in relation to general nature protection, special nature protection and Natura 2000), furthermore this section depicts ways of possible solutions of those conflicts provided by current legal regulations and actual practice on their execution. Special accent is placed on institute of reimbursement for aggravation of agricultural and forest management, its legal form, practical problems on its exercitation, 240 which is caused not only by ambiguity of relevant legal regulation (decision on reimbursement is made aside administrative procedure, absence of sub-statutory legislation governing exact calculations to determine the amount of reimbursement) but also by inconsistency of interpretation and attitude of Ministry of Environment as the central environmental protection state office as well as discontinuity in courts decisions (issues of reimbursement exercised by state enterprises). This part also includes section on issues of providing reimbursement for damages caused by special protected animal species. Last part of the dissertation deals with environmental protection instruments with special regard on instruments of nature protection; it describes administrative-legal instruments, economical means and voluntary attitudes. This part explains some features on conceptual instruments (action plans of wild fauna species and planning in nature protection), short introduction on providing information on environment status to public is made here and also public engagement into decisive procedures is mentioned. In last part of this section penalty instruments are defined both from criminal and administrative law. It also contains a brief analysis on newly adopted law No. 418/2011 Coll. on criminal liability of legal entities and procedure against them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hana Pojerová, Ph.D. 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Hana Pojerová, Ph.D. 545 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hana Pojerová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hana Pojerová, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 554 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 820 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB