velikost textu

Specifický logopedický nález

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifický logopedický nález
Název v angličtině:
Specific speech finding
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Dousková, Ph.D.
Školitel:
Doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Id práce:
119869
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Specifický logopedický nález AUTOR: Eva Dousková KATEDRA: Katedra Speciální pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. ABSTRAKT: Předložená disertační práce si kladla za cíl zjistit pomocí orientačního vyšetření specifických asimilací a artikulační neobratnosti výskyt specifického logopedického nálezu u dětí se SPUCH, zmapovat úrovně jednotlivých jazykových rovin u dětí se SPUCH a najít souvislost mezi SPUCH, specifickým logopedickým nálezem a narušenou komunikační schopností. Prvních pět kapitol má teoretický charakter a svým obsahem doplňují problematiku specifického logopedického nálezu. Autorka práce v nich vymezuje pojmy jazyk a řeč, komunikace a vývojové poruchy komunikace, zabývá se specifickou poruchou jazyka, která se velmi často objevuje v zahraničních publikacích v souvislosti se specifickými poruchami učení, podrobně popisuje oblast specifického logopedického nálezu. Poslední kapitola se zaměřuje na specifické poruchy učení a chování. Praktickou část disertační práce tvoří předvýzkum a hlavní výzkum. Byly stanoveny dva hlavní cíle a čtyři parciální, které byly ověřovány třemi metodami: Žlabovou zkouškou jazykového citu, 6 subtesty Heidelbergského testu vývoje řeči a Orientačním vyšetřením specifických asimilací a artikulační neobratnosti. Za stěžejní kapitolu můžeme považovat analýzu, interpretaci a diskusi výsledků šetření. V Závěru práce autorka uvádí zhodnocení stanovených cílů a nabízí opatření, která by měla směřovat k větší osvětě specifického logopedického nálezu. Přínosem celé práce především pro pedagogickou i poradenskou praxi je potvrzení existence specifického logopedického nálezu u dětí se specifickými poruchami učení a chování. Pokud se o tomto problému bude více vědět, bude i náprava specifických poruch učení efektivnější. KLÍČOVÁ SLOVA: specifický logopedický nález, specifické asimilace, artikulační neobratnost, specifické poruchy učení a chování
Abstract v angličtině:
TITLE: Specific speech finding AUTHOR: Eva Dousková DEPARTMENT: Special Education Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. ABSTRACT: The aim of this disseration work is to map the frequency of specific logopedic findings in children with specific learning and behavioral disorders. The first five chapters are theorethical and describe the specific logopedic findings in details. The author herein defines the terms „speach“, „language“, „communication and developmental disorders of communication“; moreover she also analyses the one specific speach disorder frequently mentioned in literature in conjunction with specific learning disorders, and also precisely describes each specific logopedic finding. The last chapter characterizes specific learning and behavioral disorderds, focusing especially on dyslexia and dysorthographia – both frequently associated with specific logopedic findings. The practical part consists of pre-research and research by itself. The two main and four partial aims have been established, which all have been verified by three methods: the test of speach sense, 6 subtests of Heidelberg test of speach development and by rough examination of specific assimilations and articulation imperfections. The analysis, the interpretation of the results and final discussion could be taken as the main outcome of the whole work. In final conclusion, the analysis of declared aims is stated and special precautions are defined, which, if applied in practice, could improve the overall knowledge in the field of specific logopedic findings. The special aim of this work is the confirmation of existence of specific logopedic findings in children with specific learning and behavioural problems. Applying this knowledge could improve the effectivity of the treatment of these specific learning disorders in these children. KEYWORDS: specific speech finding, specific assimilation, articulation imperfections, specific learning disorders, attention deficit hyperactivity disorders, attention deficit disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Dousková, Ph.D. 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Dousková, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Dousková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB