text size

Pražská korunovace krále Matyáše 23. května 1611 ve světle dobových pramenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pražská korunovace krále Matyáše 23. května 1611 ve světle dobových pramenů
Titile (in english):
Prague coronation of king Matthias on 23rd may 1611 in the light of contemporary documents
Type:
Diploma thesis
Author:
PhDr. Kateřina Pařízková
Supervisor:
PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Thesis Id:
119791
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (ARCH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
09/02/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Čechy, Matyáš II., slavnosti, korunovace, korunovační řád, Jiří Závěta ze Závětic
Keywords:
Bohemia, Matthias II., celebrations, coronation, coronation order, Georg Závěta of Závětice
Abstract (in czech):
Abstrakt: Korunovacím, které se odehrály v předbělohorské době, nebyla v české historiografii ještě věnována velká pozornost. Ukazuje se, že se k nim dochovalo značné množství zpráv, nejen v oficiálně vydaných dobových tiscích, ale i v rukopisných pramenech - v dílech kronikářů i letopisců, pamětech zúčastněných osob a především v soudobé úřední i soukromé korespondenci. Vedle písemných pramenů se dochovaly také prameny hmotné a značná část pramenů obrazových. Zpracování a zhodnocení pramenů k jedné z nich, ke korunovaci Matyáše Habsburského v Praze dne 23. května 1611, je věnována první část této práce. Korunovace je v životě panovníka ceremoniál, který veřejně stvrzuje jeho postavení v čele země. Tento obřad je obvykle vykonán podle předem stanoveného řádu. V případě zemí Koruny české mu dal určitou závaznou formu Korunovační řád českých králů Ordo ad coronandum Regem Bohemorum, vypracovaný Karlem IV. Hlavní jádro tohoto řádu zůstalo zachováno i při Matyášově korunovaci. Jeho korunovace v chrámu sv. Víta byl akt slavnostní, ale značně ovlivněný tehdejší politickou situací. Odehrál se pod silnou ochrannou vojska, za přísných bezpečnostních opatření, s vyloučením široké veřejnosti, především prostého lidu. Přesto byl obřad proveden podle všech svědectví důstojně a podle stanovených pravidel. Podrobnému popisu a vyhodnocení celého korunovačního dne je věnována druhá část práce.
Abstract:
Abstract: To the coronations which took place in Pre-White time, not enough attention has been paid yet. As it appears, enough accounts were preserved not only in contemporary prints but also in manuscript sources – in the works of chroniclers, in memories of persons present and above all in official and private correspondence. In addition to writen sources also material sorces and great part of iconographic sources have been preserved. The elaboration and evaluation of the sources to one of them, to the coronation of Matthias of Habsburg in Prague on May 23rd 1611, is a subject of the first half of this thesis. The coronation in the life of souvereign is a ceremony that generally certificates his leading position in the country. This ceremony customary is executed in accordance to the prede- terminated order. In case of the lands of Bohemian crown binding form has been set by coronation order of Bohemian kings Ordo ad coronandum Regem Bohemorum, prepared by Charles IV. The main core of this order was maintained also by Matthias coronation. His coronation in the cathedrale of Saint Vitus was a festive ceremony strongly influenced by then political situation. It placed under the strong protection of troops, excluding the general public, mostly ordinary people. Despite of it the ceromony was performed with dignity and according to estabilished rules. Second half of a present thesis is dedicated to the detailed description and evaluention of a whole coronational day.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Kateřina Pařízková 4.99 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Kateřina Pařízková 5.26 MB
Download Abstract in czech PhDr. Kateřina Pařízková 69 kB
Download Abstract in english PhDr. Kateřina Pařízková 48 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 61 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 52 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 81 kB