velikost textu

Jak květ reaguje na aktuální počasí?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak květ reaguje na aktuální počasí?
Název v angličtině:
Plant meteoreception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kampová
Vedoucí:
Mgr. Stanislav Vosolsobě
Oponent:
Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
Id práce:
119785
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvetení, dehiscence prašníků, vnější vlivy prostředí
Klíčová slova v angličtině:
flower opening, anther dehiscence, environmental factors
Abstrakt:
Abstrakt Kvetení je klíčovou událostí v životním cyklu každé rostliny. Počasí má na tuto událost u jednotlivých druhů rostlin často různý účinek, může ovlivnit rychlost a dobu otevírání květu i jeho životnost. Doba otevření květu je velmi důležitá, pokud totiž rostlina vykvete tehdy, když panují nevhodné podmínky, může to pro ni, resp. pro její schopnost rozmnožit se, mít fatální následky. Květní lístky mohou mít důležitou roli v ochranně samčí fitness. Otevírání je regulováno fytohormony a jinými signálními dráhami – vernalizací, gibereliny, fotoperiodou a dráhou na fotoperiodě nezávislou, totiž autonomní. Fytohormony a uvedené signální dráhy mohou určitým způsobem reagovat i na vlivy faktorů vnějšího prostředí, konkrétně teploty, světla, vzdušné vlhkosti a deště. Dále je s touto důležitou fází ve vývoji rostliny úzce spjata dehiscence prašníků, jejíž načasování a průběh ovlivňují úspěch rostliny při rozmnožování. Dehiscence je rovněž jevem, který může být regulován změnou vnějších podmínek i fytohormony, jejím hlavním spouštěčem je kyselina jasmonová. Vliv environmentálních faktorů na dehiscenci však nebyl podrobně prozkoumán. Klíčová slova: kvetení, dehiscence prašníků, vnější vlivy prostředí
Abstract v angličtině:
Abstract Flowering is a crucial event in a life cycle of every single plant. Various plant species are differently affected by weather in this time of their life cycle. Weather may have an impact on flower opening speed and timing and also on flower longevity. Timing of flower opening is very important. If flower opening takes place when weather conditions are unsuited, it can be for such plant terminal, or more precisely terminal for its ability to reproduce. Flower can be very important for male fitness protection. Flower opening is regulated by phytohormones and some other signal pathways – pathways of vernalization, gibberellins, photoperiod and an autonomous one which is independent from photoperiod. Phytohormones and regulation pathways mentioned above may respond to exogenous factors, namely temperature, light, air humidity and rain. Furthermore, an anther dehiscence is the key stage of flowering. Its timing and process have a huge effect on success of plant reproduction. It is also controlled by changing of weather conditions and by phytohormones, jasmonic acid is the main trigger of this process. Environmental factors influence on anther dehiscence was not examined in detail. Key words: flower opening, anther dehiscence, environmental factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kampová 988 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Kampová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Kampová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Stanislav Vosolsobě 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivan Kulich, Ph.D. 478 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 153 kB