velikost textu

Veřejná nabídka cenných papírů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejná nabídka cenných papírů
Název v angličtině:
Public Offering of Securities
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
JUDr. Štefan Elek, Ph.D.
Id práce:
11978
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná nabídka, cenné papíry
Klíčová slova v angličtině:
public offering, securities
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Disertační práce Veřejná nabídka cenných papírů Public Offering of Securities Abstrakt v českém jazyce Červen 2011 Mgr. Jan Mikuláš Školitel: Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Abstrakt v českém jazyce Veřejná nabídka cenných papírů Disertační práce se zabývá problematikou veřejné nabídky cenných papírů v České republice, USA Spolkové republice Německo. Úvodní část se věnuje problematice definice cenného papíru, popisu jednotlivých druhů cenných papírů dle českého práva a poté podrobnějšímu vymezení nových forem cenných papírů – derivátů. Podrobněji se práce dále věnuje vymezení pojmu „security“ ve smyslu amerického Securities Act 1933. Tato část práce rovněž popisuje některé zásadní soudní rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu jako např. SEC versus W.J.Howey Co., SEC versus Koscot Interplanetary, Inc. nebo Landerth Timber Co. versus Landerth. Hlavní část práce, která je věnovaná veřejné nabídce cenných papírů popisuje především definici veřejné nabídky a její vymezení, následně pak jednotlivé fáze procesu veřejné nabídky cenného papíru, výjimky z definice samotné a rovněž výjimky z povinnosti vyhotovovat a uveřejňovat prospekt cenného papíru. Stejně jako u vymezení pojmu cenného papíru, i ve své hlavní části se práce zabývá vymezením pojmu veřejná nabídka cenných papírů ve Spojených státech amerických a ve Spolkové republice Německo. S ohledem na harmonizovanou evropskou úpravu veřejné nabídky cenných papírů a povinností souvisejících s vypracováním a schválením prospektu cenného papíru se práce rovněž věnuje závěrům německé nauky ohledně definice veřejné nabídky a výjimek z této definice, neboť základní předpisy jsou v obou jurisdikcích totožné. Odborná diskuze v českém prostředí je ohledně tématu veřejné nabídky cenných papírů minimální, a proto je velmi rozvinutá diskuze ve Spolkové republice Německo cennou inspirací a návodem výkladu mnohých ustanovení a pojmů rovněž v českém prostředí. Práce se dále v rámci popisu zahraničních právních úprav zabývá speciálními instituty ochrany drobných investorů, především různým typům investicí, které dle české úpravy pod ochranu v rámci veřejné nabídky cenných papírů vůbec nespadají. Jedná se např. o investment contract dle výkladu některých ustanovení amerického Securities Act 1933 nebo o prospektové povinnosti podle německého Verkaufsprospektgesetz. Těmito předpisy dochází k podstatnému rozšíření prospektové ochrany rovněž na investice, které nejsou v českém právu obdobným způsobem chráněny (jako např. investice do společnosti s ručením omezeným nebo investice v rámci sdružení dle občanského zákoníku). Zahraniční úprava popsaná v této práci je tak pro českou úpravu bezesporu velmi inspirující de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Disertační práce Veřejná nabídka cenných papírů Public Offering of Securities Abstrakt v anglickém jazyce Červen 2011 Mgr. Jan Mikuláš Školitel: Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Abstrakt v anglickém jazyce Public offering of Securities Dissertation thesis focuses on public offering of securities according to the Czech Law, USA Law and German Law. The first part of the dissertation thesis describes the definition of securities and basic types of securities according to the Czech law. Subsequently, new types of securities like derivates are described in more detail. Following part of the dissertation thesis analyzes interpretation of the term „security“ according to the USA Securities Act of 1933. This part of the dissertation thesis covers the most important case-law such as SEC versus W.J.Howey Co., SEC versus Koscot Interplanetary, Inc. or Landerth Timber Co. versus Landerth. The main part of the dissertation thesis is concerned with the legal regulation of the public offering of securities. Especially the definition of the public offering is more closely analyzed, while as the basis for the definition the German professional literature and commentaries regarding prospectus and public offering according to the German Law and EU Law were used. Further inspiration for the Czech interpretation of the term public offering was the case-law of the Supreme Court of the USA. Since the public offering law is harmonized in the EU according to the Prospectus Directive No. 2003/71/EC, the interpretation of basic terms and duties of the issuer should be uniform. Because of the lack of case-law or interpretations of Czech public offering law, German case-law and interpretation of the BaFin and German Commentaries regarding German Prospectus Act (WpPG) are very useful inspiration for the Czech Law. Therefore the main part of the dissertation thesis is focused on the German Law. The dissertation thesis deals with some instruments and special forms of protection of small investors, which are unknown to the Czech Law. Comparing the extent of the protection of small investors according to the USA Law or German Law, we have to conclude that this protection according to the Czech Law is insufficient. Especially the inclusion of the investment contract under the definition of security according to the USA Securities Act of 1933 or the German Sell-Prospectus Act (Verkaufsprospektgesetz) provide to the investors in USA and in Germany wide protection by more types of investments regardless of the form of the investment. Contrary to this, Czech Law is strictly limited only to investments into securities as understood according to the Czech Law. As a result, investments in other forms (e.g. Limited Liability Company or Company of Civil Law) are not protected. Since the Czech capital market is still very undeveloped, there is a lack of appropriate investor`s protection. This dissertation thesis offers some inspiration for the Czech Public Offering Law de lege ferenda and some inspiration for interpretation of many provisions of the Public Offering Law and duties and rights of the involved parties like issuers or entities or persons liable for the public offer of securities and content of the prospectus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D. 933 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Štefan Elek, Ph.D. 3.34 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 244 kB