text size

Ekonomická analýza práva a rozhodovací procesy v korporacích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Ekonomická analýza práva a rozhodovací procesy v korporacích
Titile (in english):
Law and Economics and Decision Making Processes in Corporations
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jan Broulík
Opponents:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Thesis Id:
119742
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
21/06/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
rozhodování, korporace, ekonomická analýza práva
Keywords:
decision making, corporation, economic analysis of law
Abstract (in czech):
Jan Broulík – Ekonomická analýza práva a rozhodovací procesy v korporacích Abstrakt Rigorózní práce analyzuje úpravu rozhodování orgánů korporací v českém právním řádu. Při této analýze využívá především aparátu ekonomické analýzy práva, jejíž základní koncepty také stručně nastiňuje. Autor se blíže zaměřuje na dva druhy korporací, kterými jsou veřejné vysoké školy a akciové společnosti. Hlavní odlišnost těchto dvou korporací, která se projevuje také v rozhodovacích procesech, je velká míra ingerence státu ve veřejných vysokých školách. Analýza právních norem ukazuje, jak souladné či nesouladné se závěry ekonomické analýzy práva jsou tyto normy v oblasti (i) voleb členů orgánů korporace, (ii) rozdělení kompetencí mezi orgány a (iii) procesu tvorby rozhodnutí orgánů. Kritériem hodnocení kvality právních norem je efektivnost ve smyslu zvýšení celospolečenského bohatství. Zjištěnými nedostatky jsou například (i) převládající obsazování orgánů vysokých škol v souladu s principem seniority spíše než dle řídících schopností kandidátů, (ii) nemožnost obrany proti porušení povinnosti loajality akcionáře, které má za následek nepřijetí usnesení valné hromady, a (iii) kogentnost úpravy některých institutů korporátního práva, jako je úprava kvalifikované většiny při rozhodování valné hromady nebo povinnost péče řádného hospodáře. Práce představuje také konkrétní judikaturu významnou pro rozhodování v akciových společnostech. Tato judikatura se týká (i) rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady, (ii) informování akcionářů o věcech projednávaných valnou hromadou prostřednictvím pozvánky na valnou hromadu, (iii) souběhu členství ve statutárním orgánu s ředitelským pracovním poměrem a (iv) doktríny podnikatelského uvážení. Čtenáři je prostřednictvím těchto judikátů předvedeno, jak mohou ekonomické argumenty ovlivnit rozhodování soudů. Klíčová slova: rozhodování, korporace, ekonomická analýza práva
Abstract:
Jan Broulík – Law and Economics and Decision Making Processes in Corporations Abstract The thesis analyses Czech legal regulations concerning decision making in bodies of corporations. For the purposes of this analysis it employs mainly the apparatus of the economic analysis of law. Its basic concepts are also outlined. The author focuses on two kinds of legal entities which are public universities and joint stock companies. The main difference between these two kinds of legal entities, which also impacts the decision-making processes, is the great extent of governmental interventions in public universities. The analysis of legal norms shows how reasons of the economic analysis of law correspond with provisions regulating (i) body elections, (ii) body competence allocation and (iii) the body decision making procedure. The criterion for evaluating the quality of legal norms is effectiveness, meaning an increase of social wealth. The detected imperfections are for example (i) prevailing filling of bodies of universities in accordance with the principle of seniority, rather than according to the management skills of candidates (ii) the impossibility of protection against breach of shareholder’s loyalty duty which leads to not passing of a general meeting decision and (iii) the mandatory nature of provisions regarding some of the institutes of the corporate law such as the provision on qualified majority vote of the general meeting or the duty of care. Particular decisions important for joint stock companies’ decision making are also introduced. These decisions concern with (i) the decision making of a sole shareholder, (ii) the provision of information concerning issues discussed at the general meeting to shareholders by means of the general meeting invitation, (iii) the concurrent exercise of a corporate body member function and employment contract based manager role, and (iv) the business judgement rule. The cases are used to demonstrate how economic arguments may influence court decisions. Key words: decision making, corporation, economic analysis of law
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jan Broulík 973 kB
Download Abstract in czech JUDr. Jan Broulík 74 kB
Download Abstract in english JUDr. Jan Broulík 61 kB
Download Opponent's review JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 24 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 122 kB
Download Defence's report 142 kB
Download Errata JUDr. Jan Broulík 472 kB