velikost textu

Ekonomická analýza práva a rozhodovací procesy v korporacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomická analýza práva a rozhodovací procesy v korporacích
Název v angličtině:
Law and Economics and Decision Making Processes in Corporations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Broulík
Oponenti:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Id práce:
119742
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodování, korporace, ekonomická analýza práva
Klíčová slova v angličtině:
decision making, corporation, economic analysis of law
Abstrakt:
Jan Broulík – Ekonomická analýza práva a rozhodovací procesy v korporacích Abstrakt Rigorózní práce analyzuje úpravu rozhodování orgánů korporací v českém právním řádu. Při této analýze využívá především aparátu ekonomické analýzy práva, jejíž základní koncepty také stručně nastiňuje. Autor se blíže zaměřuje na dva druhy korporací, kterými jsou veřejné vysoké školy a akciové společnosti. Hlavní odlišnost těchto dvou korporací, která se projevuje také v rozhodovacích procesech, je velká míra ingerence státu ve veřejných vysokých školách. Analýza právních norem ukazuje, jak souladné či nesouladné se závěry ekonomické analýzy práva jsou tyto normy v oblasti (i) voleb členů orgánů korporace, (ii) rozdělení kompetencí mezi orgány a (iii) procesu tvorby rozhodnutí orgánů. Kritériem hodnocení kvality právních norem je efektivnost ve smyslu zvýšení celospolečenského bohatství. Zjištěnými nedostatky jsou například (i) převládající obsazování orgánů vysokých škol v souladu s principem seniority spíše než dle řídících schopností kandidátů, (ii) nemožnost obrany proti porušení povinnosti loajality akcionáře, které má za následek nepřijetí usnesení valné hromady, a (iii) kogentnost úpravy některých institutů korporátního práva, jako je úprava kvalifikované většiny při rozhodování valné hromady nebo povinnost péče řádného hospodáře. Práce představuje také konkrétní judikaturu významnou pro rozhodování v akciových společnostech. Tato judikatura se týká (i) rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady, (ii) informování akcionářů o věcech projednávaných valnou hromadou prostřednictvím pozvánky na valnou hromadu, (iii) souběhu členství ve statutárním orgánu s ředitelským pracovním poměrem a (iv) doktríny podnikatelského uvážení. Čtenáři je prostřednictvím těchto judikátů předvedeno, jak mohou ekonomické argumenty ovlivnit rozhodování soudů. Klíčová slova: rozhodování, korporace, ekonomická analýza práva
Abstract v angličtině:
Jan Broulík – Law and Economics and Decision Making Processes in Corporations Abstract The thesis analyses Czech legal regulations concerning decision making in bodies of corporations. For the purposes of this analysis it employs mainly the apparatus of the economic analysis of law. Its basic concepts are also outlined. The author focuses on two kinds of legal entities which are public universities and joint stock companies. The main difference between these two kinds of legal entities, which also impacts the decision-making processes, is the great extent of governmental interventions in public universities. The analysis of legal norms shows how reasons of the economic analysis of law correspond with provisions regulating (i) body elections, (ii) body competence allocation and (iii) the body decision making procedure. The criterion for evaluating the quality of legal norms is effectiveness, meaning an increase of social wealth. The detected imperfections are for example (i) prevailing filling of bodies of universities in accordance with the principle of seniority, rather than according to the management skills of candidates (ii) the impossibility of protection against breach of shareholder’s loyalty duty which leads to not passing of a general meeting decision and (iii) the mandatory nature of provisions regarding some of the institutes of the corporate law such as the provision on qualified majority vote of the general meeting or the duty of care. Particular decisions important for joint stock companies’ decision making are also introduced. These decisions concern with (i) the decision making of a sole shareholder, (ii) the provision of information concerning issues discussed at the general meeting to shareholders by means of the general meeting invitation, (iii) the concurrent exercise of a corporate body member function and employment contract based manager role, and (iv) the business judgement rule. The cases are used to demonstrate how economic arguments may influence court decisions. Key words: decision making, corporation, economic analysis of law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Broulík 973 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Broulík 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Broulík 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB
Stáhnout Errata JUDr. Jan Broulík 472 kB