velikost textu

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
The prohibition of discrimination in labor relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Andrea Ciencialová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
119714
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovněprávní vztahy, zákaz diskriminace, Antidiskriminační zákon
Klíčová slova v angličtině:
labor relations, prohibition of discrimination, Anti-discrimination act
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem mé práce bylo shrnutí aktuální právní úpravy v oblasti diskriminace a jejího zákazu v pracovněprávních vztazích a s tím související princip rovného zacházení. Není možné omezit výklad v této oblasti jen na právní úpravu práva národního, ale také na úpravu v této oblasti v právu mezinárodním a evropském. Dříve než jsem se ve své práci začala zabývat těmito principy, tedy zákazem diskriminace a zásadou rovnosti v pracovněprávních vztazích bylo nezbytné zabývat se těmito principy v obecné rovině a nahlížet na ně jako na jakési základní zásady moderní společnosti. V mé, práci jsem tedy postupovala od vymezení základních pojmů, které se v této oblasti často vyskytují, a je tedy nezbytné porozumět jejich významu. Dále jsem se zaměřila na právní úpravu v mezinárodním právu, právní úpravu v této oblasti na úrovni práva evropského a také především v právní úpravě na území České republiky, která byla právem mezinárodním a evropským v této oblasti velmi ovlivněna. Zaměřila jsem se na jednotlivé skupiny osob, které jsou v oblasti pracovněprávních vztahu těmi často diskriminovanými. Nezbytné bylo také zmínit prostředky právní ochrany před diskriminací, kterým jsem se věnovala v kapitole šesté. V poslední kapitole jsem se zaměřila na jednu z forem diskriminace a to konkrétně na sexuální obtěžování a to u nás a na území Spojených států amerických.
Abstract v angličtině:
Abstract In my work I focuse on problem of discrimination and its prohibition in the labour relations. It´s necessary to work with this principle in much more wide context than just as principle in above mentioned relations. The principle of discrimination and its prohibition is very close to another pricipl namly principl of equal treatment. Theese two basic principles are premeated in whole legal system and in many basic and important international documents, documents of European law and documents on conctitutional level in many countries, including Czech republic. So, my work deals with this principles on diffrent levels of law and other related matters. The thesis is composed of introduction, seven chapters, each of them dealing with legislation on a different level, other related subjectss and conclusion. The work is arranged logicly from defining basic terminology used in the thesis through the problems with discrimination and its prohibition in international law, law of European Union and in law of Czech republic. Then the discrimination and its prohibition in labour relations concernig some groups of staff and cases related to each individual group. Means of protection against discrimination and the institution of Ombudsman and his help to the wictims of disrimination are mentined in the end of work. Last chapter is focused on legislation of sexual harassment in the Unated states of America and in Czech republic illustrated on court cases and subsequent comparation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Andrea Ciencialová 923 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Andrea Ciencialová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Andrea Ciencialová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB