velikost textu

Zvláštnosti výslechu dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštnosti výslechu dětí
Název v angličtině:
The Specifics of Children Interrogation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Bělochová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
119713
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výslech, dítě, sexuální zneužívání
Klíčová slova v angličtině:
interrogation, child, sexual abuse
Abstrakt:
Název práce: Zvláštnosti výslechu dětí Klíčová slova: výslech, dítě, sexuální zneužívání Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zvláštnostmi typickými pro výslech dětí, tedy osob mladších osmnácti let. Dětská psychika se na rozdíl od dospělých vyznačuje mnohými specifiky, která musí být zohledněna i během výslechu. Cílem práce je poukázat na základní zvláštnosti spojené s vyslýcháním dětí nacházejících se v různém procesním postavení - ať už v pozici poškozeného, svědka či obviněného. Povaha trestného činu a role, jakou dítě při jeho spáchání hrálo, ovlivňuje i přístup vyslýchajícího a celkovou volbu taktiky. Jen správně vedený výslech může přinést dostatek relevantních informací využitelných v přípravném řízení i v navazujícím řízení před soudem. Práce je pro přehlednost rozčleněna na dvě základní části, a to na část právní a na část psychologicko-kriminalistickou. 1. část: Právní aspekty První kapitola seznamuje se základními pojmy, které v práci používám - blíže vymezuje dítě, mladistvého, děti mladší patnácti let, poukazuje na různá pojetí výslechu. Druhá kapitola se věnuje jednotlivým procesním postavením, v nichž může dítě figurovat. Zabývá se problematikou činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let, zakomponována je také část vztahující se k novému zákonu o obětech trestných činů. Stručně pojednává o zajištění a způsobu poučení nezletilců. Třetí kapitola popisuje výslech dětského svědka za podmínek ustanovení § 102 TŘ. Analyzovány jsou jednotlivé aspekty jako např. šetrnost, neopakování výslechu, nebo účast určitých osob při výslechu a jejich přínos. Ve čtvrté kapitole si kladu za úkol rozebrat zvláštnosti výslechu dítěte mladšího patnácti let provedeného jako neodkladný či neopakovatelný úkon. Kromě jednoznačných kladů kapitola upozorňuje na problémy s neodkladnými nebo neopakovatelnými úkony spojené, na pomoc si bere i judikaturu. Pátá kapitola se soustředí na výslech obviněných mladistvých. Stejně jako u dospělých obviněných musí být respektována základní zákonná pravidla. Zdůrazňováno je především právo nevypovídat, zmíněny jsou dále zásady jako zohledňování věku a rozumové vyspělosti vyslýchaného nebo institut nutné obhajoby. Šestá kapitola je zaměřena na dokumentaci výslechu jako procesního úkonu. Důraz se klade zejména na protokolaci výpovědi, audiozáznam, videozáznam a jejich vzájemné souvislosti. 2. část: Kriminalistické a psychologické aspekty První kapitola druhé části vysvětluje specifika dětského vývoje. Pozornost je věnována hlavně paměti, vnímání, pozornosti, fantazii a řeči. Zmiňované kognitivní procesy jsou poté dávány do souvislostí s ohledem na věkovou skupinu, do níž dítě spadá. Druhá kapitola uvádí do oblasti taktiky výslechu, velká důležitost se přikládá přípravě výslechu a důkladnému seznámení se s podklady. Dalším okruhem je samotný průběh výslechu s podrobným rozborem různých typů pokládaných otázek a s nimi spojených úskalí. Kapitola upozorňuje na nezanedbatelný vliv neverbální komunikace a vzájemného vnímání lidí. V závěru lze nalézt pojednání o lživých výpovědích a nepravdivých doznáních. Třetí kapitola popisuje výpověď jakožto produkt výslechu a hodnocení její věrohodnosti. Čtvrtá kapitola si dala za cíl poukázat na zvláštnosti výslechu sexuálně zneužívaných dětí. Zahrnuje taktéž popis a určení výhod a nevýhod pomůcek, prostřednictvím nichž může vyslýchající výslech zefektivnit. Předposlední kapitola druhé části se zabývá speciální výslechovou místností určenou právě pro výslech dětí. Teoretická část je doplněna popisem skutečné dětské výslechové místnosti v Mostě, vše pro přiblížení doplňují barevné fotografie. Na závěr, do šesté kapitoly, jsem včlenila několik kazuistik pro představu, jak jsou pravidla stanovená pro výslech dětí respektována v praxi. Stručné charakteristiky případu doprovází připomínky ohledně správnosti či nedostatcích jednotlivých výslechů.
Abstract v angličtině:
Title of thesis: The Specifics of Children Interrogation Keywords: interrogation, child, sexual abuse Summary The thesis deals with specifics typical for interrogation of children, which means persons under eighteen years old. Unlike adults, a child psyche is characterized by many specifics that have to be considered during interrogation as well. The aim of the thesis is to point to basic specifics related to interrogation of children situated in various procedural positions – either in the position of aggrieved, witness or accused. The character of offense, and the part a child has taken in committing it, influences interrogator’s approach and overall choice of tactics. Only a properly conducted interrogation can bring enough information useful in pretrial and following trial proceedings. For clarity the thesis is divided into two basic parts, namely the legal part and the criminal psychological part. First Part: Legal Aspects First chapter informs about basic terms I use in the thesis – it determines the terms of a child, a minor, children under fifteen, it points out various concepts of interrogation. Second chapter is devoted to individual procedural positions a child may occur in. It deals with the subject of acts otherwise punishable committed by children under fifteen, a part related to a new act on offense victims. This briefly discusses securing minors and the way of informing them. Third chapter describes the interrogation of a child witness on conditions of the provision in § 102 TŘ. There are individual aspects analyzed, e. g. considerate attitude, not repeating the interrogation, or the presence of certain persons during the interrogation and its merit. In the fourth chapter I set a task to analyze specifics of interrogation of children under fifteen years old, carried out as an urgent and unrepeatable act. With the exception of definite positives, the chapter draws attention to problems related to urgent and unrepeatable acts, with a help of judicature as well. Fifth chapter concerns with interrogation of accused minors. Basic legal rights have to be respected as same as when interrogating adults, especially the right to remain silent is stressed here. The principles also mentioned are considering the age, mental maturity of an interrogated and the condition of necessity defense. Sixth chapter is focused on documentation of interrogation as a procedural act. Particularly it stresses taking the statement, audio-record, video-record and their mutual connection. Second Part: Criminological and Psychological Aspects First chapter of the second part explains the specifics of child development. It points out mainly the memory, perception, concentration, fantasy and speech. The cognitive processes mentioned are then put into context considering the age level a child belongs into. Second chapter introduces us into the subject of interrogation tactics, great importance is given to preparation of interrogation and getting thoroughly familiar with sources. The next topic is the process of interrogation itself with a detailed analysis of different types of questions asked and difficulties they may bring. The chapter stresses that the influence of non-verbal communication and mutual perception of people is not negligible. At the end you can find a study on false statements and confessions. Third chapter describes a statement as a product of interrogation, and evaluation of its credibility. Fourth chapter aims to point out specifics of interrogating sexually abused children. It also determines and describes advantages and disadvantages of using aids, that might make interrogation more effective. The last but one chapter deals with a special interrogation room designed just for interrogating children. Theory is supported by description af an actual children interrogation room in Most, this all supplemented with colour photographs. At the conclusion, in the sixth chapter, I have enclosed few case studies to show in what way the rules for interrogating children are respected in practice. Brief characteristics of cases are accompanied by comments on correctness and shortcomings of individual cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Bělochová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Bělochová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Bělochová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB