velikost textu

Koncept zneužití práva v evropském a komparativním kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept zneužití práva v evropském a komparativním kontextu
Název v angličtině:
Abuse of Law in the European and Comparative Context
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Fuksová
Oponenti:
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Id práce:
119711
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zneužití práva evropské právo veřejné právo
Klíčová slova v angličtině:
abuse of law EU law public law
Abstrakt:
Zákaz zneužití práva je obecný princip právní, který umožňuje soudci rozhodnout v rozporu s konkrétním ustanovením zákona, pokud dojde k závěru, že daňový subjekt svým jednáním zneužívá právo v rozporu s jeho účelem. Právo pak danému daňovému subjektu není přiznáno. V České republice se tento princip vyskytuje převážně v oblasti soukromého práva, avšak kontroverznější je tato problematika v oblasti daňového práva., kde princip zákazu zneužití práva slouží jako nástroj k zamezení příliš agresivnímu daňovému plánování. Tato rigorózní práce princip popisuje z několika pohledů. Po teoretickém úvodu popisuje vývoj doktríny v evropském právu, odkud byl do českého daňového práva převzat tzv. „dvousložkový test zneužití“. Poté na příkladech ukazuje pojetí zákazu zneužití práva v soukromém právu, kde tento princip tvoří podskupinu jednání proti dobrým mravům. Pokračuje popisem judikatury Nejvyššího správního soudu v daňových věcech, kdy od roku 2005 postupně dochází k vymezení tohoto pojmu a jeho vyhranění vůči dalším institutům sloužícím jako nástroje, jejichž pomocí správci daně zabraňují příliš agresivnímu daňovému plánování. Těmito jinými instituty jsou například zastírané právní jednání (dissimulace), daňový podvod nebo dokonce neplatnost celé transakce z důvodu porušení § 39 občanského zákoníku (zákaz obcházení zákona). Čtvrtá část práce je věnována komparativní analýze. Zahraniční státy jsou rozděleny do dvou skupin – na státy se systémem common law a ty s kontinentální právní kulturou. Z této analýzy vychází závěr, že přístup k doktríně zákazu zneužití práva v daňovém právu se v jednotlivých státech značně liší. Nejvyspělejší je v tomto směru (nikoliv překvapivě) americká právní kultura. Z americké literatury a nauky čerpá inspiraci závěrečná část. V této části je princip zákazu zneužití práva konfrontován s dalšími principy a hodnotami českého právního řádu.
Abstract v angličtině:
Prohibition of abuse of law is a general legal principle. It enables judge not to follow wording of certain prohibition of law, if he comes to conclusion that the tax subject abuses law contrary to its purpose. As the result, the respective tax subject is not granted with that right. In the Czech Republic this principle can be found mostly in the area of private law. However it is more controversial in the tax law area, where the principle of abuse of law serves as an instrument for hindering too aggressive tax planning. This thesis deals with the principle from various points of view. After a theoretical introduction it describes evolution of the doctrine in the European law, from where the so callled “two-tier abuse test” was implemented into Czech tax law. Few examples are provided to describe the concept of abuse of law in private law, where this principle forms a subset of conducts contrary to bonos mores. Then the work describes the judicial doctrine of the Supreme Administrative Court in tax matters. Since 2005 the notion of abuse of law has been determined and defined towards other institutes which serve as weapons of Tax Authorities against too aggressive tax planning. These other institutes are sham transactions (dissimulation), tax fraud or even invalidity of the transaction due to non-compliance with Section 39 of Civil Code (prohibition of law evasion). The fourth part provides for a comparative analysis. Foreign states are divided into two groups – states with common law and those with civil law culture. It comes out that the attitude towards the doctrine of abuse of law in tax law varies in individual states. The most advanced legal culture in this regard is (unsurprisingly) the one in the USA. The fifth, concluding chapter, is inspired by the literature and legal doctrine of the United States. In this part the principle of abuse of law is confronted with other principles and values of the Czech legal order.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Fuksová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Fuksová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Fuksová 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB