velikost textu

Euroindiáni: Modely způsobu života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Euroindiáni: Modely způsobu života
Název v angličtině:
Euroindians: Models life
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Telenská
Vedoucí:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponent:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
119705
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
euroindiáni, oživená historie
Klíčová slova v angličtině:
Euroindians, living history
Abstrakt:
ABSTRAKT Má práce se zaměřila na české euroindiány- historii jejich vzniku, na to co znamená být „euroindián“, jak oni sami rozumí svým modelům způsobu života. Cílem práce bylo nalezení identity českého euroindiána v moderní české společnosti. Práce se zabývá duchovní kulturou a prováděním několika nejcharakterističtějších indiánských obřadů mezi euroindiány, zvykům při táboření (jaro, léto, podzim, zima) jako je stavba týpí a dodržování etikety uvnitř týpí, vaření, hraní nejtypičtějších indiánských her, hudbou a zpěvem a dalších společných akcích ( Pow wow, Valná hromada atd.) a jejich spojení s moderním životem v české společnosti. Má práce je teoreticko- empirická. Zakládám ji na metodě kvalitativního výzkumu. Využívám literárních zdrojů, internetových zdrojů, osobní komunikaci prostřednictvím e-mailů s českými euroindiány a nestrukturované rozhovory s českými euroindiány. Cennými zdroji informací mi byly také časopisy Bizoní vítr, Wampum Neskenonu a časopis Tramp. Také jsem využila metodu zúčastněného pozorování při vlastním terénním výzkumu, který spočíval ve dvou čtrnáctidenních pobytech na letních táborech euroindiánů poblíž vesnice Chýlice u Toužimi v letech 2004 a 2005 a navázala jsem na svoji bakalářskou práci Proměna lakotských obřadů od minulosti po současnost a jejich transformace u euroindiánů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My work has focused on the Czech Euroindians history of their origin, what it means to be "Euroindian" and how they themselves understand their way of life models. The aim was to find the identity of the Czech Euroindian in modern Czech society. The work deals with the spiritual culture and the implementation of some of the most characteristic of Indian´s ceremonies, habits when camping (spring, summer, autumn, winter) as the teepee construction and compliance with the label inside the teepee, cooking, playing the most typical Indian´s games, music and singing and other joint events (Pow wow General Assembly, etc.) and their connection with modern life in Czech society. My work is theoretical and empirical. I base it on the method of qualitative research. I use literary sources, Internet resources, personal communication and e-mails with Czech Euroindians and unstructured interviews with Czech Euroindians. Valuable sources of information were also in journals Buffalo wind, Wampum Neskenonu magazine and the Tramp. I also used the method of participant observation in my own field research, which consisted of two two-week stays at summer Euroindians camps near the village Chýlice by Toužim in year 2004 and 2005 and I continued working on my work Metamorphosis Lakota ceremonies from the past to the present and their transformation by Euroindians.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Telenská 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Telenská 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Telenská 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB