velikost textu

Vlastnictví bytů a nebytových prostor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnictví bytů a nebytových prostor
Název v angličtině:
Ownership of Flats and Non-residential Space
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Eva Kaplan Klečková, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Id práce:
11967
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Problematika bytového vlastnictví a vlastnictví nebytových prostor se stala předmětem zájmu a zkoumání autorky disertační práce z více důvodů. Především se jedná o významný společenský fenomén dnešní doby, přičemž z důvodů zcela logických, tedy že práce je závěrečnou prací doktorandky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaměřuje se na aspekty právní, přestože o tématu by mohlo být podobně podrobně pojednáno i z hlediska sociologického, ekonomického apod. Cílem této disertační práce je podat podrobné informace získané detailní analýzou platné právní úpravy bytového vlastnictví. Badatelským záměrem bylo hledání odpovědi na otázku, zda bytové vlastnictví tak, jak je legislativně zakotveno, může zajistit odpovídajícím způsobem uspokojování bytových potřeb většiny občanů ČR. Jak je ze závěru práce zřejmé, právní úprava byla vyhodnocena jako funkční. Přes všechna problematická místa, zvláště navzdory nedostatečné či nejasné zákonné úpravě, obstojí poměrně dobře i ve srovnání se zahraničními právními úpravami. Přesto autorka textu upozorňuje na mnohá její úskalí, která přinášejí aplikační obtíže. Poměrně velká pozornost je věnována výhledům de lege ferenda, protože budoucí podoba pravděpodobné právní úpravy je známa. Od počátku roku 2011 se stala součástí návrhu nového občanského zákoníku, který je v současné době jako vládní návrh zákona projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, tudíž se i relevantní části návrhu občanského zákoníku věnované bytovému vlastnictví staly autorčiným předmětem zkoumání. Úvod práce představuje oblast zkoumání, a to jak z hlediska právního, tak i společenského. Obsahuje rovněž přiměřené množství statistických dat pro bližší představu o předmětu zkoumání. Zařazeno bylo do této části také srovnání vlastnického bydlení s bydlením družstevním a několik poznámek o bytových družstvech, včetně odkazů na nejvýznamnější judikaturu. Ve druhé kapitole se pojednává o právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostor. Následně, v kapitolách 3. až 5., jsou základní pojmy bytového vlastnictví, tedy byt, nebytový prostor, jednotka, dům, resp. budova s jednotkami a společné části domu podrobně vymezeny a definovány. Následuje pojednání o vzniku a zániku vlastnictví jednotky. Poměrně rozsáhlá pasáž je v práci věnována společenství vlastníků jednotek, jeho postavení, pravomocem a obligatorním orgánům. Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek a výbor společenství, resp. pověřený vlastník jako obligatorní výkonný orgán, jsou následně detailně analyzovány. To proto, že postavení a kompetence obou uvedených obligatorních orgánů jsou neuralgickými body právní úpravy. Zákon o vlastnictví bytů je totiž ve věcech pravomoci zmíněných orgánů neobhajitelně mezerovitý, nejednoznačný a ve významných aspektech fungování společenství vlastníků jednotek a jeho orgánů se nepřípustně nevyjadřuje nebo spoléhá na Vzorové stanovy společenství, které jsou oprávněně kritizovaným podzákonným předpisem, řešícím řadu záležitostí v rozsahu a způsobem, který ze zákona o vlastnictví bytů nevyplývá. Jelikož společenství vlastníků jednotek vstupují prakticky každodenně do právních vztahů, věnuje se autorka rovněž otázkám právního jednání, a dále pak identifikaci společenství a jeho zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Základním dokumentem společenství vlastníků jednotek jsou vždy stanovy, a to buď Vzorové stanovy společenství, nebo stanovy vlastní, které byly přijaty konkrétním společenstvím vlastníků jednotek. Výklad se zaměřuje především na obligatorní náležitosti stanov, ale nastiňuje i další potenciál stanov pro úpravu fakultativní. Poukazuje se též na v praxi se vyskytující absenci obligatorních náležitostí ve stanovách společenství a rozporům stanov s kogentní právní úpravou. Kapitola 12. se zaměřuje na postavení vlastníků jednotek. Snahou autorky bylo předložit výčet všech významných práv a povinností vlastníka jednotky vyplývajících z právních předpisů, tedy nejen ze zákona o vlastnictví bytů, a podrobit je analytickému zkoumání. Zvláštní pozornost je věnována ručební povinnosti vlastníka jednotky. Kapitoly 13. a 14. disertační práce vznikly na základě studia zahraničních právních úprav, příp. literatury, která pojednává na téma zahraničních právních úprav (platí pro právní úpravy v německém a francouzském jazyce, které autorka neovládá v potřebné míře). Kapitola 15. přináší shrnutí a závěry, jež vyplynuly z badatelské práce doktorandky.
Abstract v angličtině:
The problems of ownership of flats and ownership of non-residential space became the subject of interest and research of the author of this dissertation for a number of reasons. First of all, it is an important social phenomenon of the present, but - for fully logical reasons, the study is the final work of the doctoral student of the Faculty of Law of Charles University in Prague - the thesis focuses on legal aspects, although the topic might be similarly studied in detail from the views of sociology, economy etc. The aim of this thesis is to give extensive information obtained by detail analysis of the valid legal regulation of ownership of flats. The research intention was to search for an answer to the question whether the ownership of flats, as it is embodied in legislation, can provide in an adequate manner the satisfaction of housing needs of the majority of citizens of the Czech Republic. From the conclusions of the thesis it is evident that the legal regulation has been evaluated as functional. Despite all problematic places, especially in spite of the insufficient or unclear legal regulation, it can stand up even in comparison with legal regulations of other countries. Nevertheless the author of the text also points out to its numerous stumbling blocks, which result in difficulties in application. Relatively great attention is paid to the de lege ferenda outlooks, because the future shape of the likely legal regulation is known already. From the beginning of 2011 it became a part of the draft of the new Civil Code, currently debated in the House of Representatives of the Parliament of the CR as a government bill, therefore the relevant parts of the Civil Code draft devoted to flat ownership also became the subject of the author´s research. The introduction of the thesis specifies the sphere of research, both from the legal point of view and from the social view. It also contains an appropriate quantity of statistical data, to provide a better picture of the subject of research. This part includes also comparison of private ownership housing with cooperative housing and few remarks on housing cooperatives, including references to the most important judicature. The second chapter deals with the legal regulation of ownership of flats and of non- residential space. In the following chapters 3 to 5 the basic concepts of the flat ownership, i.e. flat, non-residential space, unit, house, resp. building with units and common parts of house are specified in detail and defined. This is followed by a discourse on the commencement and termination of ownership of a unit. A considerably extensive part in the thesis is devoted to associations (condominiums) of owners of units, their position, competences and obligatory bodies. Assembly of owners of units as the highest body of association of owners of units and association committee, resp. authorized owner as the obligatory executive bodies are then analyzed in detail. That is because the position and competence of both above mentioned obligatory bodies are the neuralgic spots of legal regulation. The fact is that the Act on ownership of flats is, regarding the matters of competence of the mentioned bodies, indefensibly disconnected, unequivocal, and in many important aspects of functioning of the association of owners of units and its bodies it inadmissibly does not provide answers or relies on the Standard Statutes of Association, which are an understandably criticized regulation of lower importance than law, dealing with a number of matters in extent and in ways which are not founded on the Act on ownership of flats. Because the associations of owners of units are engaged practically daily in legal relations, the author pays attention also to issues of legal conduct, and also to identification of the association and its entry into the register of unit owners. Basic documents of associations of unit owners are always their statutes, namely either the Standard Statutes of Association, or their own statutes, which were adopted by the actual association of unit owners. The explication is focused mainly on the obligatory requirements of the statutes, but it outlines also the existing potential of the statutes for facultative regulations. The author points also to the in practice occurring absence of the obligatory requirements in the statutes of some associations and to contradictions of statutes with cogent legal regulation. Chapter 12 deals with the position of owners of units. The author strives to present an enumeration of all important rights and duties of owners of units based on legal regulations, therefore not only on the Act on ownership of flats, and subject them to detailed examination. Particular attention is paid to the duty of guarantee of an owner of a unit. Chapters 13 and 14 of the dissertation thesis are based on the study of foreign legal regulations or of the literature dealing with the topic of foreign legal regulations (this concerns legal regulation in German and French languages, which the author does not command in a sufficient level). Chapter 15 offers summaries and conclusions resulting from the research work of the doctoral student.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Kaplan Klečková, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Kaplan Klečková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Kaplan Klečková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 345 kB