velikost textu

Licenční smlouva, zaměstnanecké dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Licenční smlouva, zaměstnanecké dílo
Název v angličtině:
License agreement, employee work
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Poncová
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Id práce:
119612
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zaměřuje na téma licenční smlouva a zaměstnanecké dílo. Cílem práce je nejenom rozbor užití autorského díla jiným subjektem, než je samotný autor díla, ale rovněž i výkon autorského práva osobou odlišnou od autora. Práce je celkem členěna do pěti kapitol. V úvodní kapitole je shrnutý pojem autorského práva, jeho prameny v rovině národní, mezinárodní, ale i prameny práva Evropské unie, včetně předmětu úpravy autorského zákona. Druhá kapitola vysvětluje pojem autorské dílo, kdo je autorem díla, a rozděluje předmět ochrany podle druhů. Třetí kapitola se věnuje okamžiku vzniku autorského práva k dílu, rozdělení práv autora na práva osobnostní a práva majetková. Stěžejní je jak kapitola čtvrtá, rozebírající licenční smlouvu, tak i kapitola pátá, věnovaná problematice zaměstnaneckého díla. Ve čtvrté kapitole je podrobně popsána licence jako vztah autorskoprávní, typová autorskoprávní licenční smlouva včetně jejich subjektů, náležitostí a formy právního úkonu. Součástí této kapitoly je analýza formy právního úkonu, užití díla nabyvatelem licence, dispozice s licencí, vysvětlení pojmu podlicence a postoupení licence, ujednání o odměně a rozsah licence. Důležité je vysvětlení rozdílných způsobů zániku licenční smlouvy, popsání smlouvy nakladatelské, rekodifikace soukromého práva ve vztahu k licenci. Za podstatnou skutečnost je taktéž nutno považovat popsaný vztah licenční smlouvy a smlouvy o dílo. Pátá kapitola se zabývá pojmem a vznikem zaměstnaneckého díla, podmínkami za nichž náleží výkon autorských práv jiné osobě než autorovi díla, převoditelností oprávnění výkonu majetkových práv k dílu, právem na dodatečnou odměnu náležící autorovi jako zaměstnanci, trváním práv ze zaměstnaneckého díla. V samotném závěru jsou pak podrobně rozebrána fiktivní zaměstnanecká díla.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis is focused on license agreement and employee work. The aim of the thesis is not only an analysis of the use of a copyrighted work by a person different from the author of the work, but also an analysis of the performance of copyright by a person different from the author of the work. The thesis consists of five chapters. The opening chapter provides a summary of the notion of copyright, its sources at the national and international levels, but also the European Union legislation and the object of the Copyright Act. Chapter two explains the concept of copyrighted work, concerns the author of a work and categorizes the object of protection in terms of various types. Chapter three deals with the moment of emergence of copyright with respect to a work and with the division of the rights of the author on personal rights and proprietary rights. The core of the thesis is not only in chapter four analyzing the license agreement, but also in chapter five dealing with the issue of employee work. Chapter four describes in detail the license as a copyright relationship, and the standard copyright license agreement including its subjects, elements and form as a legal act. This chapter includes an analysis of the use of the work by the licensee, disposal of the license, explanation of the notion of “sublicense” and “transfer of a license”, provision for remuneration and scope of the license. Important points include the explanation of different ways of discharge of a license agreement, description of a publisher contract, and the issue of recodification of civil law with respect to license including the relationship between license agreement and contract for work done. Chapter five deals with the notion and creation of employee work, and with the conditions under which the performance of copyright pertains to a person different from the author of the work, transferability of the right to perform the proprietary rights with respect to the work, the right to an additional remuneration, existence of the rights stemming from an employee work and, towards the end, analyses fictitious employee works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Poncová 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Poncová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Poncová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB