velikost textu

Konstrukce kolektivní identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukce kolektivní identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců
Název v angličtině:
The construction of collective identity and collective Memory in biographical narratives of Czech Germans
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Oponenti:
Jana Nosková
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Id práce:
119610
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce je najít odpověď na otázky, které se pojí s problematikou konstrukce etnické/národní identity a s ní spojených identifikačních znaků. Toto diskurzivní vytváření kolektivní identity je analyzováno na základě biografických textů občanů České republiky, kteří se identifikují jako Němci a po nuceném vysídlení německy hovořícího obyvatelstva zůstali z různých důvodů v zemi svého původu. Badatelský projekt je z hlediska teritoriálního vymezení situován do pohraničního okresu Chomutov, který byl po staletí formován především německým obyvatelstvem. Za využití biografické metody bylo během vlastního terénního výzkumu zaznamenáno celkem 50 biografických vyprávění představitelů tří po sobě následujících generací tohoto společenství. Prostřednictvím analýzy a interpretace obsahu tohoto biografického materiálu jsou primárně postihnuty kolektivně sdílené obrazy minulosti a významné identifikační atributy, jimiž aktéři nejstarší generace této komunity formují svou etnickou/národní identitu. Je tak objasněno, jak sami narátoři re-konstruují a re-interpretují své subjektivně zakoušené „my“, a současně se vymezují vůči ne-členům této kolektivity. Dále je diskutována mezigenerační transmise etnického vědomí nejstarší generace českých Němců na jejich potomky. Za tímto účelem se staly předmětem analýzy a interpretace biografie aktérů dalších dvou generačních skupin. Zkoumání mezigeneračních vztahů ukazuje, jakým způsobem a prostřednictvím čeho narátoři diskurzivně vytvářejí vlastní etnickou identitu a jakého významu při tomto procesu nabývá etnické a jazykové vědomí jejich předků.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the dissertation is to find answers to questions that are connected to the problems of the construction of ethnic/national identity and related identification signs. This discourse creation of collective identity is analyzed on the basis of biographic texts of the citizens of the Czech Republic who identify with Germans, and remained, after the forced extradition of the German-speaking population, for various reasons in the country of their origin. The research project is, from the territorial point of view, situated in the border region of Chomutov which has been for centuries formed mainly by the German population. Using the biographic method there has been recorded, in the course of the terrain investigation itself, a total of 50 biographic narratives of the representatives of three successive generations of this community. By means of analysis and interpretation of the content of these biographic materials there are primarily captured the collectively shared pictures of the past and important identification attributes by which protagonists of the oldest generation of this community form their ethnic/national identity. In this way it is clarified how the narrators themselves re-construct and re-interpret their subjectively experienced “we”, at the same time defining themselves against the non-members of this collectivity. Also the relations between generations and the transmission of ethnic consciousness of the oldest generation of the Czech Germans to their descendants is discussed. To meet this aim also the biographies of the protagonists of two other generation groups became the subject of analysis and interpretation. Investigating these relations between generations shows how and using which means the narrators create by discourse their own ethnic identity, and what importance is assigned in this process to the ethnic and language consciousness of their predecessors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Kreisslová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Pargač, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jana Nosková 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB