velikost textu

Prezident České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezident České republiky
Název v angličtině:
The President of the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Tomáš Herc, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Oponenti:
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.
Id práce:
11960
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezident republiky, výkonná moc, pravomoci prezidenta, kontrasignace, odpovědnost, volba, parlamentní forma vlády, impeachment, hlava státu
Klíčová slova v angličtině:
President, executive power, powers of the President, countersignature, accountability, election, parliamentary form of government, impeachment, head of state
Abstrakt:
Abstrakt Pro parlamentní formu vlády je typické, že v ní má hlava státu postavení orgánu sui genesis, jehož úlohou je především reprezentovat stát jako celek a být garantem řádného fungování jí předvídaných demokratických procesů v rámci organizace státní moci. Samotná však stojí mimo soutěž politických sil ve státě, není ze své funkce politicky odpovědna a s výjimkou velezrady nebo jiného deliktu obdobné intenzity jí nelze ani stíhat. Obecná působnost v oblasti moci výkonné zas náleží vládě, která politicky odpovídá parlamentu, jehož hlasováním může být vždy dosaženo jejího odstoupení. Tato její odpovědnost se přitom vztahuje i na akty hlavy státu, neboť ty ke své platnosti vyžadují její souhlas ve formě kontrasignace. Postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky uvedený obecný rámec přesahuje, neboť jeho pravomoci, jejichž výkon v některých případech dokonce nepodléhá souhlasu vlády nebo jiného ústavního orgánu, mu umožňují aktivnější účast na přijímání politických rozhodnutí. Otázka, zda takovéto postavení je slučitelné s jeho neodpovědností, však zůstává dosud předmětem veřejné diskuse, aniž by na jejím řešení byla obecná shoda. Základním problémem v této souvislosti zůstává samotný vztah prezidenta republiky k vládě, a to konkrétně otázka, zda může při výkonu těch svých pravomocí, na kterých participuje i vláda formou návrhu nebo kontrasignace, nerespektovat její stanovisko z důvodu svého věcného nesouhlasu. Předmětem této práce je především obecné pojednání o postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky, místo vyčerpávajícího shrnutí všech současných i historických aspektů tohoto úřadu je však její ambicí poukázat na slabá místa dnešní právní úpravy, jejichž výklad není jednoznačný a umožňuje vznik ústavněprávních sporů. Hlavní pozornost bude přitom věnována právě již výše naznačené otázce rozsahu uvážení prezidenta republiky při výkonu těch jeho pravomocí, na kterých se podílejí vláda nebo jiné ústavní orgány. Práce dochází k závěru, že neodpovědnost prezidenta republiky a kontrasignace jako podmínka platnosti některých jeho rozhodnutí samy o sobě neznamenají, že je prezident republiky vždy povinen respektovat návrh nebo stanovisko vlády. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, jež postupně pojednávají o vzniku a zániku funkce prezidenta republiky, jeho zastupování, významu politické odpovědnosti a institutu kontrasignace, jeho právní odpovědnosti a v závěru jsou rozebrány jeho jednotlivé pravomoci, a to právě z hlediska rozsahu jeho uvážení při jejich výkonu.
Abstract v angličtině:
Summary In terms of government structure, the constitutional system of the Czech Republic is based on the principles of the parliamentary form of government. That means executive powers are vested in the Government (Council of Ministers), which is accountable to the Parliament through the vote of confidence. The Head of State as a pouvoir neutre plays usually a representative and integrating role in this system. On the contrary the President lacks the political accountability and the Parliament (or another voting body) does not have any direct way of holding him accountable for his action. Except for high treason he also cannot be prosecuted for his actions during his term. The Government therefore usually influences the exercise of his powers by countersigning his acts or decisions. Nevertheless, the role of the Czech President within the constitutional system is not only ceremonial; through his powers he can also actively participate in the adoption of political decisions. He can even exercise some of his expressly granted powers not subject to approval of the Government or any other constitutional body. But is such extent of powers compatible with the fact of his non-accountability? The public debate about these issues has been arising repeatedly since the adoption of the Czech Constitution without achieving any general consensus about the answers. The core question concerns the President’s relations to the Government and the Parliament, namely, if he in case of exercise of a shared power can refuse the proposal or consideration of politically accountable Government. The subject of these theses is primarily a general treatise on the role of the President in the constitutional system of the Czech Republic. Instead of an exhaustive summary of all current and historical aspects of this institution, it is the ambition of this work to point out to some weak points of today's constitutional regulation, the interpretation of which is ambiguous and allows the creation of disputes. The main attention will be paid just to the above outlined scope of discretion of the President upon exercise of his powers shared with other constitutional bodies, including the Government, which is unlike the President politically accountable to the Parliament. Theses yet concludes that the mere fact of non- accountability of the President and countersignature as a condition for validity of his decisions, don't mean as such themselves that the President must always respect the position of the Government or that has lost any chance of usage of his own political discretion. The work is divided into chapters that are dealing with appointment and termination of the office of the President, acting for president, the political accountability of the President and the meaning of countersignature, his legal accountability and impeachment. In the last chapter his powers and the scope of discretion by each of them are discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Herc, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Herc, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Herc, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Jirásková, CSc. 615 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. 707 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 577 kB