velikost textu

Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Název v angličtině:
Taxation of income of natural persons resulting from business and other forms of self-employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Pauler
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
119549
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchod • Samostatná výdělečná činnost • Zákonodárství
Klíčová slova v angličtině:
Business • Self-employment • Legislation
Abstrakt:
6. Abstrakt Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které obsahují podkapitoly. V této práci se rozebírá především příjem podnikatelů, fyzických osob, a příjem fyzických osob z jiné samostatné výdělečné činnosti. Do popředí vystupuje v první části především důraz na popis konstrukce daně jako celku, se zaměřením na jednotlivé prvky daně, kterými jsou subjekt daně, předmět daně, základ daně, sazba daně a splatnost daně, přičemž z povahy konstrukce daně je nejvíce prostoru věnováno předmětu daně, tedy příjmům z podnikání, kterými jsou podle zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, kterými jsou příjmy například advokátů, účetních, daňových poradců, auditorů, stomatologů či notářů, a jako poslední příjem z podnikání je uváděn příjem z podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. A dále příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, kterými jsou příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, autorské práva a práva s ním související, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, a příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. V některých kapitolách je upozorňováno na určité nesrovnalosti v zákoně o daních z příjmů, anebo má na určité záležitosti autor odlišný názor a navrhuje de lege ferenda odlišnou právní úpravu. Při uvádění demonstrativního výčtu povolání získávajících příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, se mimo jiné uvádí znaky podnikání, kterými jsou samostatnost, soustavnost, činnost provozovaná pod vlastním jménem, na odpovědnost podnikatele, jehož základním účelem je dosahování zisku. To však neznamená, že judikatura. V kapitole o odpisování se nejprve vymezuje, co to odpisování vůbec je. Poté se vymezuje subjekt, jehož vymezení podle zákona o daních z příjmů může být chápáno dvěma způsoby, a objekt odpisování, kterým je hmotný a nehmotný majetek. Mezi kapitolami o hmotném a nehmotném majetku se popisuje majetek z odpisování vyloučený a určení částky k odpisování. Dále se popisuje a rozebírá způsob zatřiďování do odpisových skupin, kde především ve druhé odpisové skupině se uvádí jako kód zatřídění i klasifikace stavebních děl, přičemž tato odpisová skupina žádnou položku možnou podřadit pod tuto klasifikaci neobsahuje. Dále se uvádějí metody daňového odpisování. Jako inovace se de lege ferenda doporučuje změna zatřídění do odpisových skupin podle klasifikace CC-CPA, která by lépe odpovídala potřebám technického vývoje.
Abstract v angličtině:
6. Abstract Presented thesis is divided into two main sections containing subsections. One of the main purposes of this thesis is to discuss income of entrepreneurs, natural persons and natural persons with further income from other kind of self-employment. The first part focuses mainly on describing the tax itself and centres on individual components of tax, which are the subjects to tax, tax base, tax rate and tax due date while the most detailed description is given to the subjects to tax which is income of entrepreneurs according to the Act No. 586/1992 Coll., Income Tax Act, Agricultural Income Tax Act, Entrepreneurial Income Tax Act and Tax Act involving income from further self- employment such as income of lawyers, accountants, tax consultants, auditors, dentists and notaries and income of partners owing incorporation or limited company. In addition, the income from further self-employment as a income from copyrights and rights connected to this including income from publishing, copying of literal pieces, providing industrial or intellectual property, income from independent occupation which is neither trade nor business under the special regulation, income of experts, interpreters, team contract agents, arbitrators, insolvency administrators including income from the activity of the preliminary insolvency administrator, deputy trustee, separate trustee and separate trustee, that are not trade or business under a special legal regulation, and income from rental property included in the commercial property are described. Some chapters emphasizes the disrepancy in Income Tax Act or the author of this thesis has a different opinion and suggests de lege ferenda different law to be used. When it comes to the list of the descripted occupations making an income from other kinds of self-employment, independence, continuity and action of enterpreneur under his responsibility while main interest is making a profit are also discussed. However this does not mean profit must be achieved. Crucial role plays motivation and effort to make a profit. The thesis further discusses the opportunities and the ways of recording tax income. Self-employed legal or natural person doing 1 further self-empoying activity who does not have a obligation to record an accountancy according to an Act No. 563/1991 Coll. can choose whether will follow the way thru fixed expenses or real expenses. The decision of recording accountancy or recording of a tax evidence must be made afterwards. Chapter dealing with fixes expenses also describes the advantageas and the disadvantages of choosing fixed expenses and compares Acts between the Czech and Slovakia Republic. The changes of procentual rate with a time are also mentioned, due to their gradual increase. Last chapter of general part of presented thesis is about tax administrators. Special part of this thesis is devoted to the tax costs with focus on depreciation of the property. First chapter of the special part deals with tax expenses in general, discusses what can and can not be treated as a tax expense, aiming to this jurisprudence is also stated. Chapter about the depreciation of the property firstly describes the meaning of this act itself. Followingly, the subject of the depreciation of the property which can be according to the Income Tax Act understood in two ways is discussed. The subject of the deprecation is current and non-current asset. Chapters about the current and non-current asset describes the asset which can be excluded of deprivation and determines the amount to be deprived. In addition, the ways of classification into classes of depreciable are described and mostly in second depreciation class also code of classification of construction works is also mentioned. Different methods of depreciation of the property are also described. The author of this thesis recommend inovation de lege ferenda in changing of the classification into depreciation classes according to CC-CPA, which would better respond the needs of technical progress. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Pauler 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Pauler 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Pauler 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB