velikost textu

David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17
Název v angličtině:
David and Goliath: A Narrative Analysis of 1 Samuel 17
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Verzichová
Vedoucí:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Oponent:
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Id práce:
119544
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou (HT JU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
David; Goliáš; Saul; starověký narativ; narativní analýza; 1. kniha Samuelova
Klíčová slova v angličtině:
David; Goliath; Saul; Old Testament narrative; narrative analysis; 1st book of Samuel
Abstrakt:
Abstrakt Úkolem diplomové práce „David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17“ je, analyzovat jeden z nejznámějších biblický příběhů prostřednictvím metody narativní analýzy a poskytnout tak čtenáři pohled na text skrze jednotlivé narativní kategorie. Větší část práce se tedy zabývá zkoumáním postav, dialogů, úlohou vypravěče, implikovaným čtenářem, událostmi v příběhu, fokalizací a dalšími kategoriemi. V závěru práce se nachází malý exkurz s historickým pohledem na příběh Davida a Goliáše, který pomáhá zařadit text do určitého historického kontextu a je důležitý pro pochopení celkového jeho smyslu. Na základě zkoumání textu v 1S 17 můžeme říci, že příběh má dvě dimenze: první je zaměřena na jednotlivce a naznačuje, že člověk jenž následuje cestu Saula a izraelské armády, nemá budoucnost. Ale ten, kdo následuje cestu Davida a Jišaje, následuje cestu Hospodina, což je pro člověka velmi důležité. Příběh tedy přináší lidem naději. Goliáš je tu symbolem ohrožení víry, náboženské identity a politické svobody. Naopak, David symbolizuje naději v budoucnost. Příběh je tak přenositelný do jakékoliv doby krize, protože napomáhá tuto krizi překonat. Celý příběh se pak stává paradigmatem zachování pevné víry v nepříznivých nábožensko-společenských podmínkách.
Abstract v angličtině:
Abstract The task of diploma thesis "David and Goliath: A Narrative Analysis of 1 Samuel 17 ", is to analyze one of the most famous biblical stories through the methods of naratology and give a view on the text through various narrative categories. The greater part of this thesis will deal with exploring the characters, the dialogue, the role of the narrator, the implied reader, the events in the story, focalization and other categories. At the conclusion, there is a small excursus with a historical perspective on the story of David and Goliath. The excursus helps to place the text into a specific historical context and it also important for understanding the overall meaning of the text. The conclusion of this thesis presents to us a meaning of the story about the battle of David and Goliath. In this thesis I used narrative analysis in combination with a historical approach, and I can say that the story has two dimensions: the first dimension is focus on the individual and indicates who follows the path of Saul and the Israeli army hasn't future. But who follows the way of David and Jesse, follows the way of God, that is a very important for a human. The story offers hope for people. Goliath is a symbol of the threat of faith, religious identity and political freedom. Conversely, David symbolizes hope for the future. The story is transferable to any time of crisis and it helps to overcome this crisis. The whole story becomes a paradigm for keeping strong belief in adverse religious and social conditions. Therefore, the story may be current in any time of need.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Verzichová 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Verzichová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Verzichová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 51 kB