velikost textu

Určení a popření rodičovství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určení a popření rodičovství
Název v angličtině:
Determination and denial of parenthood
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Matoušková
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
119480
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Určení a popření rodičovství.
Klíčová slova v angličtině:
Determination and denial of parenthood.
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem této rigorózní práce je problematika určování a popírání rodičovství v českém právním řádu. Cílem této práce je poskytnout pokud možno komplexní, nikoliv však zcela vyčerpávající rozbor dané tématiky. Je především poukázáno na problematické aspekty zkoumaného tématu, a to spolu s úvahou de lege ferenda. Pro srovnání je tématika dále doplněna o právní úpravu slovenského zákona o rodině a taktéž o navrhovanou rekodifikaci občanského zákoníku v jeho podobě schválené Poslaneckou sněmovnou ČR.
Abstract v angličtině:
Abstract: Topic of this rigorous work is analysis of legal regulation of determination and denial of parenthood in the Czech family law. The goal of this work is to provide complex analysis and to point out the problematic aspects of this area, together with the consideration de lege ferenda. For comparison, the theme is further complemented by Slovak legislation on family law and also of the proposed recodification of the Czech Civil Code in the form approved by the Chamber of Deputies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Matoušková 612 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Matoušková 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Matoušková 4 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB