velikost textu

Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přínos ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců české lingvistice (Dějiny ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců ve světle archivních pramenů)
Název v angličtině:
The contribution of UJC CSAV and its predecessors to the Czech linguistical science (history of UJC CSAV and its predecessors as seen in archival materials)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Věra Dvořáčková, Ph.D.
Vedoucí:
Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc.
Id práce:
119470
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V letošním roce 2011 slaví Ústav pro jazyk český (ÚJČ) sté výročí vzniku svého přímého předchůdce, Kanceláře Slovníku jazyka českého (KSJČ), která administrativně zastřešila ambiciózní lexikografický projekt, na němž již od roku 1905 pracovala lexikografická a dialektologická komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (od roku 1918 Česká akademie věd a umění). Ačkoli byla v meziválečném období podniknuta řada kroků, které měly vést k založení státního jazykovědného ústavu, tj. instituce, kde by byl soustředěn všestranný výzkum jazyka a systematická péče o národní jazyk, zejména z finančních důvodů nebyl Ústav pro jazyk český založen již před druhou světovou válkou, ale až v roce 1946. O šest let později vznikla Československá akademie věd (ČSAV), jejíž součástí se stal také ÚJČ. Jeho organizační struktura podléhala mnoha změnám, jejichž příčinou nebyly pouze čistě lingvistické potřeby, ale také dobové události, související s upevňováním totalitního komunistického režimu. Vrcholní straničtí představitelé mnohdy zasahovali také do personálních záležitostí pracoviště, ovlivňovali charakter vědeckého bádání i běžný chod Ústavu. Výsledky práce ÚJČ, jichž bylo ve vymezeném období (tj. 1911- 1992) dosahováno v jednotlivých lingvistických disciplínách, však navzdory všem nepříznivým okolnostem (nejčastěji politického a finančního rázu) dosahovaly zpravidla velmi vysoké odborné úrovně a velmi dobře reprezentovaly českou jazykovědu v Československu i v zahraničí. Tato práce si klade za cíl předložit první komplexní syntézu dějin ÚJČ ČSAV a jeho předchůdců (KSJČ a ÚJČ České akademie věd a umění), přičemž postihuje informace nejen všeobecně známé (zasazené do celkového kontextu historie pracoviště), ale také informace méně známé, či zcela neznámé, získané především na základě studia rozsáhlých archivních fondů, jež bylo třeba podrobit kritice historické i kritice z hlediska lingvistiky jako vědy.
Abstract v angličtině:
Abstract This year the Institute of the Czech Language AS CR (Ustav pro jazyk cesky AV CR) is celebrating the 100th anniversary of foundation of its direct predecessor, the Office of the Dictionary of the Czech Language (Kancelar Slovniku jazyka ceskeho, KSJC) which provided the administrative background for an ambitious lexicographic project launched already in 1905 by the committee for lexicography and dialectology the Czech Academy of Emperor Franz Joseph for sciences, literature and art, to become the Czech Academy for Sciences and Art (CAVU) in 1918. Although much was done between the wars to establish a state-funded language institute, i.e. an institution which would unify the all-encompassing research of language and systematic work with the national language, for financial reasons the Czech Language Institute was established only in 1946. Six years later, the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAV) was founded and incorporated, among others, the Institute of the Czech Language. During the years, the structure of the Institute underwent various changes which were not merely a response to linguistic needs but also to the events of the time relating to the strengthening of the totalitarian communist power. Top Communist Party officials often interfered with personnel matters of the Institute and controlled research as well as the daily operation of the Institute. Despite all these adverse circumstances, which were mostly of political and/or financial nature, the scientific results of the UJC in the period of 1911–1992 in the linguistic disciplines were usually of a very high standard and did a lot to represent Czech linguistics in Czechoslovakia and abroad. This paper aims at presenting the first comprehensive synthesis of the history of the UJC CSAV and its predecessors, namely KSJC and UJC CAVU, while gathering not only commonly known facts in the general context of the Institute’s history but also information which is less familiar or completely unknown and has been obtained from vast research of archival funds which required critical evaluation in terms of history as well as the science of linguistics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Dvořáčková, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Věra Dvořáčková, Ph.D. 3.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Dvořáčková, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Dvořáčková, Ph.D. 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 133 kB