velikost textu

Škola v pohybu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Škola v pohybu
Název v angličtině:
School on the move
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavla Benešová
Vedoucí:
Mgr. Věra Kuhnová
Oponent:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Id práce:
119416
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladší školní věk, pohybová aktivita, hygiena školního prostředí, výchova ke zdraví, pohybový režim dětí, tělovýchovná chvilka
Klíčová slova v angličtině:
young school-age, physical activity, hygiene of the school environment, health education, children's movement regime, physical education break
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce zkoumá pohybové aktivity na prvním stupni základní školy ve výuce i mimo výuku. V několika náhodně vybraných školách jsem pozorovala, kolik minut denně stráví žáci pohybem při výuce a o přestávkách. Provedeným výzkumem se ukázalo, že žáci se ve škole pohybují minimálně, především jen při organizačních přesunech. Mou snahou bylo navrhnout způsoby, jak školní den o pohyb obohatit. Na základě toho jsem realizovala experiment ve vybrané škole, který měl přinést více pohybové aktivity do vyučování a přestávek. Zda se čas věnovaný pohybu ve školním prostředí podařilo novou nabídkou zvýšit, nám ukazují výsledky pokusu. Součástí této práce jsou praktické nápady pro realizaci pohybových aktivit ve výuce, tipy na vybavení tříd i školních chodeb.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis examines physical activities in a primary school both inside and outside of the classroom. In several randomly selected schools, I watched how many hours a day the pupils spend time moving while learning and taking breaks. Research has shown that pupils keep the activity at a minimum in school, mostly only to scheduled moves. My endeavour was to propose ways to enrich the school day by physical activity. Based on this finding, in a selected school, I conducted an experiment that was supposed to bring more physical activity into classes and during school breaks. Whether the active time spent in the school environment managed to increase through the new proposition, shows the results of the experiment. Part of this work are practical ideas for implementation of physical activities into the classroom, and tips for classrooms and school corridors equipment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Benešová 13.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Benešová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Benešová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Benešová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kuhnová 648 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ladislav Pokorný 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 153 kB