velikost textu

Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand
Název v češtině:
Digitální měny: Analýza poptávky po Bitcoinu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Janota
Vedoucí:
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec
Oponent:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Id práce:
119351
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Digital currency, Bitcoin
Klíčová slova v angličtině:
Digital currency, Bitcoin
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá motivy poptávky po digitální měně Bitcoin. Odhaduje význam transakčních a spekulativních motivů uživatelů a jejich vliv na vývoj vznikající digitální měny. Na základě zkoumání transakčních a obchodních dat tvrdíme, že obchodování s Bitcoinem je převážně ovlivňováno spekulativním motivem. Kurz Bitcoinu v průměru posiluje při mimořádných objemech obchodů. Transakce uvnitř systému jsou ale určovány transakčním motivem a jsou do značné míry nezávislé na obchodování s Bitcoinem. Spekulativní a ostatní motivy uživatelů Bitcoinu tedy koexistují v oddělených okruzích a ovlivňují se nepřímo skrze kurz a akceptabilitu měny. V poslední části tvrdíme, že kvantitativní teorie peněz je dobře aplikovatelná na transakční data, která jsou v případě Bitcoinu k dispozici, a využíváme ji k výpočtu rychlosti obratu peněz a indexu produktu. Na datech ukazujeme, že růst počtu Bitcoinových účtů přináší síťové efekty a spolu s počtem transakcí dobře vysvětluje růst indexu produkce. Autor: Martin Janota Název práce: Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines motives of demand for digital currency Bitcoin. We estimate transaction and speculative motives of Bitcoin users and their impact on the emerging digital currency. We analyze Bitcoin data and argue that external Bitcoin trading is mostly influenced by speculative motive. Speculative trade volume on average appreciates Bitcoin exchange rate. However internal Bitcoin transactions are driven mostly by transaction motive and are largely independent on Bitcoin trading. Speculative and non-speculative motived users thus coexist in separate circuits, interacting mostly indirectly through exchange rate and acceptability of Bitcoin. In the last part we argue that quantity theory of money is well applicable on transaction-based data, which Bitcoin provides, and use it to estimate money velocity and output index. We show that growth of Bitcoin accounts brings significant network effect and along with number of transactions largely explains growth of output index. Author: Martin Janota Thesis name: Digital currencies: Analysis of Bitcoin demand
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Janota 1.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Janota 33.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Janota 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Janota 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 754 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 633 kB