velikost textu

Výuka spotřebitelské gramotnosti u žáků druhého stupně základní školy na příkladu mléčných výrobků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka spotřebitelské gramotnosti u žáků druhého stupně základní školy na příkladu mléčných výrobků
Název v angličtině:
Teaching consumer literacy for students of second stage of elementary education on the example of dairy products
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Věra Jelínková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Id práce:
119270
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví (N CH-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Potravinová gramotnost, základní škola, mléko, výchova ke zdraví,výukový projekt
Klíčová slova v angličtině:
Food literacy,elementary school, milk, health education,educational project
Abstrakt:
Abstrakt Ve vyspělých zemích nahlíží většina obyvatel na potraviny pouze z pozice spotřebitele. Jen málokdo zná jejich původ, technologii výroby a složení, a může tak kriticky hodnotit, které jsou z hlediska správné výživy přínosné. Proto se tato práce zabývá rozvojem spotřebitelské gramotnosti v oblasti potravin – tzv. potravinové gramotnosti a to již u žáků 2. stupně ZŠ, kde se jí zatím systematicky nevěnuje pozornost. Jako vhodný příklad produktu pro výuku bylo vybráno mléko a mléčné výrobky, které jsou zásadní součástí zdravého stravování převážně dětí. V souladu s cíli práce byl vytvořen strukturovaný souhrn poznatků o těchto potravinách sloužící jako teoretické zázemí pro učitele. Dále bylo provedeno výzkumné šetření mapující znalosti a postoje žáků 2. stupně ZŠ v oblasti mléka a mléčných výrobků. Podle něj většina žáků konzumuje mléko a základní mléčné výrobky (máslo, sýr, jogurt), ale jiné fermentované mléčné výrobky výrazně méně. Většina respondentů považuje mléko a mléčné výrobky za přínosné pro naše zdraví, ale nezná technologii jejich výroby a nezajímá se o jejich původ a složení. Hlavním výstupem této práce jsou v praxi ověřené výukové materiály včetně metodiky jejich použití. Zvolené učební aktivity komplexně rozvíjejí kompetence žáků jako spotřebitelů potravin na základě propojení poznatků z chemie, biologie a výchovy ke zdraví. Klíčová slova: potravinová gramotnost, základní škola, mléko, výchova ke zdraví, výukový projekt
Abstract v angličtině:
Abstract In developed countries, the majority of the population perceives food only from the viewpoint of a consumer. Few know its origin, production technology and composition, and they can’t critically evaluate, which products are beneficial in terms of proper nutrition. Therefore, this work deals with the development of consumer literacy in the area of food, i.e. food literacy among pupils of second stage of elementary school, where is not systematic given attention to this theme. As an appropriate example for teaching were chosen milk and dairy products, which are an essential part of healthy eating mostly in childhood. In line with the objectives of this work has been created structured summary of the findings of these foods serving as a theoretical background for teachers. It was also done research survey about knowledge and attitudes to milk and dairy products among pupils of second stage of elementary school. It turned out that in the surveyed sample, most of the pupils consume milk and basic dairy products (butter, cheese, yoghurt), but the consumption of other fermented dairy products is considerably lower. Most respondents considered milk and dairy products beneficial to our health, however they were almost unaware of its production technology and were not interested in their origin and composition. The main outputs of this work are time-tested educational materials including a methodology for their use. Selected learning activities comprehensively develop the competences of students as consumers of food products by linking knowledge of chemistry, biology and health education. Keywords: Food literacy, elementary school, milk, health education, educational project
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Jelínková 7.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Jelínková 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Jelínková 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 643 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. 631 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB