velikost textu

Problémy trestní odpovědnosti a stíhání mladistvých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy trestní odpovědnosti a stíhání mladistvých
Název v angličtině:
Issues of Criminal Responsibility and Prosecution of the Juveniles
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Josef Wajgl
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
11925
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zá věr Zákonem o soudnictví ve věcech mládeže zákonodárce navázal kontinuitu s prvorepublikovým právním předpisem, zákonem č. 48/1931 Sb.z a n., který na území České republiky platil do roku 1950, kdy byl bez náhrady zrušen. Jedná se o komplexní právní úpravu, čímž je podtržena důležitost prevence kriminality mládeže. Vůči obecným trestně právním předpisům je v poměru speciality. Zákon, vedený cílem preventivně a výchovně působit na mladistvého, zavádí do trestního práva některé nové instituty. Jedná se zejména o některé druhy sankcí, odklon ve formě odstoupení od trestního stíhání či princip relativní trestní odpovědnosti. Pokud jde o pozitiva právní úpravy soudnictví nad mládeží, lze vyzdvihnout zejména princip restorativní (obnovující) justice, a další zásady, jež rozšiřují principy obecného trestního práva, jejichž cílem je plné využití opatření, postupů a prostředků upravených v ZSVM k obnově narušených sociálních vztahů a k prevenci zločinnosti. Snahou zákonodárce bylo umožnit orgánům činným v trestním řízení individuální přístup k narušenému jedinci, zohlednit všechny okolnosti trestného činu, osobnost pachatele a jeho zdravotní stav, avšak zároveň respektovat potřeby poškozeného a zájmy jeho blízkého okolí tak, aby byly pokud možno obnoveny narušené sociální a právní vztahy. Další klady této úpravy lze spatřovat v orientaci pro futuro s cílem předcházet recidivě prostřednictvím vhodných opatření, která poskytují dostatečnou flexibilitu při rozhodování o trestním postihu ve vztahu k věku a dosaženému stupni vývoje mladistvého (relativní trestní odpovědnost), a široké škály možných řešení pro případ méně závažné delikvence. Mezi tyto prostředky patří vyloučení trestní odpovědnosti z důvodu malého stupně společenské nebezpečnosti spáchaného činu, možnost aplikovat u mladistvých postupy určené pro děti mladší patnácti let z důvodu nízké rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, 91 účinná lítost či využití odklonů v ZSVM doplněných o odstoupení od trestního stíhání. S volbou vhodných opatření jde ruku v ruce omezení zásady veřejnosti v trestním řízení z důvodu, aby bylo zabráněno stigmatizaci narušeného jedince v očích společnosti. Jednoznačným pozitivem této úpravy je také povinnost specializace všech orgánů činných v trestním řízení na práci s mládeží. Ve vztahu k nedostatkům ZSVM, na které bylo v této práci poukazováno, byly některé výkladové problémy již překonány prostřednictvím soudní judikatury. Ostatní nedostatky týkající se zejména sankčního systému a výkonu uložených opatření bude nezbytné eliminovat novelizacemi příslušných ustanovení ZSVM. Naopak s kritikou absence právní úpravy trestání mladých dospělých v ZSMV (osob mezi 18 až 21 rokem) se nelze ztotožnit (viz kapitola 3.2.4). Nicméně ke komplexnímu zhodnocení účinnosti nové právní úpravy by bylo nezbytné odpovědět na otázku, do jaké míry ZSVM přispěl k naplnění prvorepublikové zásady trestního soudnictví nad mládeží, vyjádřené také v § 1 ZSVM, podle které je jeho cílem „co nejméně trestati, co nejvíce vychovávati a je-li nutné trestati, pak i trestem vychovávati a polepšovati.“ Klíčem k odpovědi na položenou otázku by byla komparace závažnosti a kvantity kriminality mládeže sankcionované podle dřívější právní úpravy se závažností a kvantitou kriminality mládeže, vůči které byla užita opatření podle ZSVM. Bohužel dle informací Ministerstva spravedlnosti se takové či obdobné statistiky nevedou. Ačkoliv z důvodu absence těchto statistik nelze účinnost ZSVM na kriminalitu mladistvých v praxi jednoznačně potvrdit, lze s jistotou říci, že se jedná o právní předpis, který v našem právním řádu má své místo, a jehož přijetí přispělo ke zkvalitnění legislativního rámce v České republice. 92
Abstract v angličtině:
Resumé Issues of Criminal Responsibility and Prosecution of the Juveniles This dissertation focuses on the Act No. 218/2003 Coll., Act o n J u v e n i l e s’ R e s p o n s i b i l i t y f o r I l l e g a l A c t s a n d o n J u v e n i l e Justice and on Amendment of Various Acts, as amended (Act on Juvenile Justice), thanks to which the Czech Republic returned to the idea of an independent juvenile judicial system existing between 1931 and 1950. By the adoption of the Act on Juvenile Justice criminal law took a considerable position within the scope of child and juvenile legal protection. The dissertation aims at showing differences between general criminal law regulations and special regulations related to the juveniles. It further draws attention to shortcomings of the aforesaid act caused either by its interpretation or legislative drawbacks. Likewise, it comprises an outline of solutions to some of the shortcomings or proposals for possible modifications of the act in the future. The dissertation is divided into six chapters. The first chapter contains historical development of juvenile criminal law legislation as of foundation of the Czechoslovakia till the adoption of the Act on Juvenile Justice. However, the majority of its chapters (chapters 2-5) treat the current Act on Juvenile Justice and differences between adult criminal law legislation and juvenile and child criminal law legislation, both from material criminal law and procedural criminal law point of view. It disserts on characteristics of legal regulation, its fundamental principles, t h e j u v e n i l e s’ c r i m i n a l r e s p o n s i b i l i t y a n d a s a n c t i o n s y s t e m , a n d it does not leave aside institutes of criminal procedure such as custody, legal remedies, diversions of criminal prosecution and an execution procedure. Furthermore, it compares proceedings against the juveniles and proceedings related to children under fifteen. 93 The last chapter of the dissertation is devoted to a brief comparison of legal regulation of juvenile justice in the Czech Republic and in Slovakia. The dissertation has been processed with a state of legal regulation of 31st December 2008. mladiství - juveniles trestní odpovědnost - criminal responsibility sankce - sanctions 94
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Wajgl 569 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Wajgl 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Wajgl 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 394 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB