velikost textu

Osobnost novináře Vojtěcha Dolejšího

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost novináře Vojtěcha Dolejšího
Název v angličtině:
The Persona of the Journalist Vojtěch Dolejší
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Lochman
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
119159
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá osobností komunistického novináře Vojtěcha Dolejšího. Jejím cílem je jeho osobnost představit, popsat nejdůležitější mezníky jeho života a uvést jej do historického, mediálního a společensko-politického kontextu. Podstatnou součástí práce je také podrobný rozbor vybraných příkladů Dolejšího monografické tvorby. První část práce je zaměřena na život a publicistickou činnost Vojtěcha Dolejšího. Uvedeny jsou stručné charakteristiky periodik i organizací národního i mezinárodního charakteru, ve kterých působil. Druhá část práce je soustředěna na kritickou analýzu vybraných monografií. Důraz je přitom kladen na charakteristické rysy Dolejšího tvorby. Závěr přináší shrnutí poznatků. Klíčová slova Vojtěch Dolejší, novinář, Svaz československých novinářů, Rudé právo, Práce, Komunistická strana ČSR
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the persona of the communist journalist Vojtěch Dolejší. It aims to introduce this persona, describe the most important phases of his life and put him in a historical, medial and socio-political context. A very important part of the thesis is also a thorough analysis of selected monographs of Dolejší. The first section of the thesis is focused on Dolejší‘s life and his work for various Czechoslovak journals and magazines as well as his membership in numerous national and international organizations. The second part of the thesis comprises of the critical analysis of the selected monographs. In this section, the emphasis is put foremost on the main traits of his writing style. Lastly, the conclusion discusses and evaluates the findings. Keywords Vojtěch Dolejší, journalist, the Union of Czech journalists, Rudé právo, Práce, the Communist party of Czechoslovakia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Lochman 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Lochman 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Lochman 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 489 kB