text size

Československý parlament 1945 - 1992

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Československý parlament 1945 - 1992
Titile (in english):
The Czechoslovak Parliament in the Years 1945 - 1992
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Lukáš Korych
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Opponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Thesis Id:
11909
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal History (22-KPD)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
25/06/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Parlamentarismus - Československo - Národní shromáždění - Federální shromáždění
Keywords:
Parliamentarianism (Parliamentary system) - Czechoslovakia - the National Assembly - Federal Assembly
Abstract (in czech):
Anotace Československý parlament 1945 – 1992 Rigorózní práce, která nese název „Československý parlament 1945 – 1992“, si klade za cíl popsat činnost československého parlamentarismu od konce druhé světové války až po rozpad Československa. Autor v této práci zkoumá složení, postavení a působnost Národního, resp. Federálního shromáždění, a to nejen formální podle ústavy a dalších zákonů, ale rovněž faktické, které se především v době vlády totalitního komunistického režimu od toho ústavně zakotveného značně lišilo. Po druhé světové válce prošel československý parlament mnoha etapami svého vývoje. Cílem této práce je tato jednotlivá období popsat a blíže čtenáře seznámit s činností Národního, resp. Federálního shromáždění, v celé poválečné historii, s důrazem na dobu, kdy náš parlament byl skutečně nejvyšším zákonodárným orgánem a to nejen pouze formálně podle ústavy, ale také fakticky. Zároveň je v této práci popsána role parlamentu v klíčových dějinných okamžicích Československa v poválečném období, jako byl „Únor 1948“, „Pražské jaro“ 1968, „Sametová revoluce“ 1989 či rozdělení Československa v roce 1992. Klíčová slova: Parlamentarismus - Československo - Národní shromáždění - Federální shromáždění.
Abstract:
Abstract The Czechoslovak Parliament in the Years 1945 – 1992 The thesis named ”The Czechoslovak Parliament in the Years 1945 – 1992“ aims to describe the activity of the Czechoslovak parliamentary system since the Second World War to the break-up of Czechoslovakia. The author examines the composition, status and responsibilities of the National, respectively Federal Assembly not only formal under constitutional law and other acts, but also in fact under the real constitutional law that especially during the government of the totalitarian communist regime was markedly different from the law that is constitutionally enshrined. After the Second World War, the Czechoslovak Parliament passed many milestones in its development. The aim of the thesis is to describe those different periods and to familiarize the reader with the activities of the National, respectively Federal Assembly, in the post-war history, with emphasis on the time when our parliament was in fact the supreme legislative body and not only formally under the Constitution, but also in fact. In this work there is also described the role of Parliament in the crucial moments of history of Czechoslovakia during the post-war period, as the ”February 1948“, ”Prague Spring“ 1968, ”Velvet Revolution“ in 1989 and the division of Czechoslovakia in 1992. Keywords: Parliamentarianism (Parliamentary system) - Czechoslovakia - the National Assembly - Federal Assembly.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Lukáš Korych 1.07 MB
Download Abstract in czech JUDr. Lukáš Korych 60 kB
Download Abstract in english JUDr. Lukáš Korych 65 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 431 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 484 kB
Download Defence's report 147 kB