velikost textu

Československý parlament 1945 - 1992

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československý parlament 1945 - 1992
Název v angličtině:
The Czechoslovak Parliament in the Years 1945 - 1992
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Korych
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
11909
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Parlamentarismus - Československo - Národní shromáždění - Federální shromáždění
Klíčová slova v angličtině:
Parliamentarianism (Parliamentary system) - Czechoslovakia - the National Assembly - Federal Assembly
Abstrakt:
Anotace Československý parlament 1945 – 1992 Rigorózní práce, která nese název „Československý parlament 1945 – 1992“, si klade za cíl popsat činnost československého parlamentarismu od konce druhé světové války až po rozpad Československa. Autor v této práci zkoumá složení, postavení a působnost Národního, resp. Federálního shromáždění, a to nejen formální podle ústavy a dalších zákonů, ale rovněž faktické, které se především v době vlády totalitního komunistického režimu od toho ústavně zakotveného značně lišilo. Po druhé světové válce prošel československý parlament mnoha etapami svého vývoje. Cílem této práce je tato jednotlivá období popsat a blíže čtenáře seznámit s činností Národního, resp. Federálního shromáždění, v celé poválečné historii, s důrazem na dobu, kdy náš parlament byl skutečně nejvyšším zákonodárným orgánem a to nejen pouze formálně podle ústavy, ale také fakticky. Zároveň je v této práci popsána role parlamentu v klíčových dějinných okamžicích Československa v poválečném období, jako byl „Únor 1948“, „Pražské jaro“ 1968, „Sametová revoluce“ 1989 či rozdělení Československa v roce 1992. Klíčová slova: Parlamentarismus - Československo - Národní shromáždění - Federální shromáždění.
Abstract v angličtině:
Abstract The Czechoslovak Parliament in the Years 1945 – 1992 The thesis named ”The Czechoslovak Parliament in the Years 1945 – 1992“ aims to describe the activity of the Czechoslovak parliamentary system since the Second World War to the break-up of Czechoslovakia. The author examines the composition, status and responsibilities of the National, respectively Federal Assembly not only formal under constitutional law and other acts, but also in fact under the real constitutional law that especially during the government of the totalitarian communist regime was markedly different from the law that is constitutionally enshrined. After the Second World War, the Czechoslovak Parliament passed many milestones in its development. The aim of the thesis is to describe those different periods and to familiarize the reader with the activities of the National, respectively Federal Assembly, in the post-war history, with emphasis on the time when our parliament was in fact the supreme legislative body and not only formally under the Constitution, but also in fact. In this work there is also described the role of Parliament in the crucial moments of history of Czechoslovakia during the post-war period, as the ”February 1948“, ”Prague Spring“ 1968, ”Velvet Revolution“ in 1989 and the division of Czechoslovakia in 1992. Keywords: Parliamentarianism (Parliamentary system) - Czechoslovakia - the National Assembly - Federal Assembly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Korych 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Korych 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Korych 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 431 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 484 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB