velikost textu

Josef Vítězslav Šimák (Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Josef Vítězslav Šimák (Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě)
Název v angličtině:
Josef Vítězslav Šimák (His life and work with special view to historical homeland study)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Kábová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.
Id práce:
119075
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce KÁBOVÁ, Hana. Josef Vítězslav Šimák (Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě // Josef Vítězslav Šimák (His life and work with special view to historical homeland study). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2011. Abstrakt: Disertace přináší Šimákův zevrubný životopis a tematický rozbor jeho díla, sepsaný na základě důkladného studia archivních pramenů a literatury. Podstatné místo je v něm věnováno otázkám institucionalizace historické vlastivědy v českých zemích a fenoménu kulturního regionalismu, metodologii a institucionálním základnám rozvoje historické vědy (univerzita, vědecké společnosti a spolky). Disertace prohlubuje a rozšiřuje dosavadní znalosti o české historiografii konce 19. a první poloviny 20. století. Její nedílnou součástí je bibliografie Šimákových odborných knih, studií, článků, recenzí, popularizačních statí a novinových příspěvků. Rovněž je připojen soupis jeho univerzitních a popularizačních přednášek. Klíčová slova: česká historiografie – historická vlastivěda – Josef Vítězslav Šimák.
Abstract v angličtině:
Abstrakt disertační práce KÁBOVÁ, Hana. Josef Vítězslav Šimák (Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě // Josef Vítězslav Šimák (His life and work with special view to historical homeland study). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2011. Abstract: The academic dissertation includes a detailed biography of J.V. Šimák and a thematic analysis of his work, based on exhaustive study of archival sources and literature. Special attention is paid to the issue of institutionalizing the historical homeland study in the Czech lands and the phenomenon of cultural regionalism, as well as the methodology and institutional bases of the historiography development (university, scientific societies and associations). The academic dissertation deepens and extends current knowledge of the Czech historiography at the end of the 19th and the first half of the 20th centuries. It includes bibliography of Šimák’s scientific books, studies, articles, reviews, popularization essays and newspaper contributions. A list of his university and popularization lectures is also attached. Keywords: Czech historiography – historical homeland study – Josef Vítězslav Šimák.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Kábová, Ph.D. 5.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Kábová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Kábová, Ph.D. 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Josef Blüml, CSc. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 119 kB