velikost textu

Odzbrojení: vývoj bilaterálních smluv mezi USA a Ruskem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odzbrojení: vývoj bilaterálních smluv mezi USA a Ruskem
Název v angličtině:
Disarmament: the development of bilateral treaties between the USA and Russia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Svoboda
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
118952
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odzbrojení, omezení zbrojení, smlouvy SALT I, SALT II, INF, SORT, START I, START II, NEW START, kontrola
Klíčová slova v angličtině:
disarmament, arms limitation, treaties SALT I, SALT II, INF, SORT, START I, START II, NEW START, verification
Abstrakt:
SHRNUTÍ Cílem této práce bylo zmapování historického vývoje smluv o odzbrojení mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými a to od konce 2. světové války až po aktuální – poslední smlouvu NEW START uzavřenou v roce 2010. Toto období zahrnuje kola jednání SALT, SALT II, INF přes smlouvy START I, START II, která nikdy nevešla v platnost, až po NEW START. Práce analyzuje smlouvy nejen prostřednictvím samotných textů smluv, popř. návrhů, ale také jednáních, které vedly k uzavření smluv včetně stručného popisu historického pozadí, v němž byly uzavřeny. Poněkud větší pozornost v práci je věnována smlouvě NEW START, která čerpá ze zkušeností plynoucích z předchozích smluv. Práce je rozdělena do 5 kapitol, kdy první z nich se zabývá teoretickým vymezováním pojmů, které jsou nutné k dostatečnému pochopení textu smluv. Další kapitoly jsou koncipovány tak, že vždy po krátkém uvedení historického pozadí následuje rozbor smlouvy, popř. jejích jednotlivých článků a jejich srovnání se smlouvami předchozími. Poslední kapitola je pak zaměřena na problematiku kontroly plnění smluvních závazků v rámci smluv z oblasti jaderného odzbrojení. V rámci této kapitoly je tak dán přehled základních mechanismů kontroly v mezinárodních smlouvách o odzbrojení, který slouží ke srovnání jednotlivých smluv.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The goal of this thesis was to map historical progress of disarmament agreements between Russian Federation and The United States of America from the end of the World War II, through the Cold War and ending in the present, formulated by the latest agreement NEW START made in 2010. This period of time includes rounds of negotiations about SALT, SALT II, INF agreement, through START I, START II, which never came in effect, ending with NEW START. Thesis is analyzing agreements not only via itself agreement´s lines or proposals but also with their negotiations that led to formation of the agreements including brief historical background in which they were formatted. Rather bigger attention in this thesis is dedicated to the NEW START agreement which gained experience from past agreements. Thesis is divided into 5 chapters where the first chapter is dealing with theoretical delimits of terms which are necessary for sufficient understanding of the textual mater of these agreements. Other chapters are designed so that after every short introduction of the historical background is following analysis of the agreements or their particular links and their comparison with the previous agreements. Last chapter is focused on the issues about controlling the fulfillments of the agreements under the agreements about nuclear disarmament. Under this chapter is given a survey of basic mechanisms about control in international disarmament agreements which serve for comparison of individual agreements. In the end of this thesis is adjustment of the present situation including possible future development of international relations or agreements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Svoboda 722 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Svoboda 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Svoboda 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 152 kB