velikost textu

Logopedická intervence u dospělých s demencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence u dospělých s demencí
Název v angličtině:
Speech intervention for adults with dementia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Markéta Pavlíková
Oponent:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Id práce:
118938
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klinická logopedie, komunikace, intervence, neurodegenerativní onemocnění, demence, Alzheimerova nemoc, rodina
Klíčová slova v angličtině:
speech therapy, communication, intervention, neurodegenerative diseases, dementia, Alzheimer´s disease, family
Abstrakt:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RIGORÓZNÍ PRÁCE Logopedická intervence u dospělých osob s demencí Speech therapy for adults with dementia Mgr. Markéta Pavlíková Konzultant práce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, PhD. Studijní program: Integrované studium speciální pedagogiky Studijní obor: Speciální pedagogika ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou poskytování logopedické intervence u dospělých osob s demencí. Cílem práce a výzkumného projektu je analýza logopedické intervence a spolupráce s rodinou dospělých osob s demencí. Vlastní výzkum je realizován prostřednictvím vyhodnocení dotazníků, vyplněných rodinnými příslušníky sledovaných pacientů, a následným zhodnocením přínosu logopedické intervence poskytované jak klinickým logopedem, tak zaškolenými rodinnými příslušníky. Při zpracování byly využity tyto techniky: analýza dokumentů, analýza výsledků činnosti, rozhovor s rodinnými příslušníky a pozorování. Cílem rigorózní práce je také ukázat, jakou měrou může být nápomocna zainteresovaná, informovaná a spolupracující rodina a jakým způsobem mohou být logopedické terapie vedeny. KLÍČOVÁ SLOVA klinická logopedie, komunikace, intervence, neurodegenerativní onemocnění, demence, Alzheimerova nemoc, rodina
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RIGORÓZNÍ PRÁCE Logopedická intervence u dospělých osob s demencí Speech therapy for adults with dementia Mgr. Markéta Pavlíková Konzultant práce: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, PhD. Studijní program: Integrované studium speciální pedagogiky Studijní obor: Speciální pedagogika ABSTRACT The thesis describes speech intervention for adults with dementia. The aim of the work and the research is to analyze speech intervention for adults with dementia and family cooperation in clinical speech therapy. The research is conducted through evaluation of questionnaires filled in by family members of patients studied and the subsequent evaluation of the benefits of speech therapy intervention provided both clinical speech therapist and trained family members. When processing techniques were used document analysis, analysis of results of operations, interviews with family members and observation. The aim of the thesis is to demonstrate, how much they may be useful interested, informed and cooperating family and how they can be routed speech therapy. KEYWORDS speech therapy, communication, intervention, neurodegenerative diseases, dementia, Alzheimer´s disease, family 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Markéta Pavlíková 3.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Markéta Pavlíková 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Markéta Pavlíková 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB