velikost textu

Personologický důkaz Boží existence proti ateizmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personologický důkaz Boží existence proti ateizmu
Název v angličtině:
Personological proof of God's existence against atheism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Čápová
Vedoucí:
ThLic. David Bouma, Th.D.
Oponenti:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Id práce:
118903
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
důkaz, Bůh, ateizmus, vývoj, osoba, inteligence, společnost
Klíčová slova v angličtině:
proof, God, atheism, evolution, person, inteligence, society
Abstrakt:
Anotace Lidstvo od počátku své existence hledá svého Stvořitele a snaží se Ho poznat. Existuje Bůh? Ptá se ateista, agnostik a mnohdy i věřící. Filozofové a teologové se snaží dokázat, anebo popřít Jeho existenci. Smyslem tohoto důkazu není nic jiného, než dokázat, že člověk má Stvořitele, vůči kterému má zodpovědnost, z které se nemůže žádným způsobem vyvázat. Personologický důkaz, který podávám, aspiruje na apodiktický důkaz Boží existence. Práce je rozdělena na tři části. V první části se chronologicky zabývám nejznámějšími důkazy Boží existence, počínaje ontologickým důkazem sv. Augustina, sv. Anselma, sv. Tomáše Aquinského a teleologickým důkazem. V závěru této části nabízím současný stav bádání na tomto poli, zejména pak pohled, který se profiluje v časopise Distance, což je respektovaný internetový časopis kritického myšlení. Ve druhé části uvádím vlastní důkaz Boží existence. K tomu používám čistě rozumový aparát bez akceptace víry a k důkazu pronikám pomocí sylogizmu. Ze dvou obecně platných premis dospívám k novému výroku. Písmo svaté a dogma o poznatelnosti Boží existence světlem rozumu dokládám jako analogii souladu víry a rozumu. Název důkazu "personologický" je pak velmi důležitý pro prokázání identity Boha. Poslední část je věnována zejména kritice ateizmu a agnosticizmu. Právě destruktivní vlastnosti ateizmu jako soustavy si vynutily vytvoření apodiktického důkazu Boží existence. Z dosaženého poznání pak vyplývá logický závěr, který by mohl být podkladem pro ozdravné mechanizmy aplikované do života společnosti. Klíčová slova důkaz, Bůh, ateizmus, vývoj, osoba, inteligence, společnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The mankind is looking for Creator since the beginning of its existence and is trying to know Him. „Is there a God?” so is an atheist, agnostic and sometimes even a faithful asking. Philosophers and theologists are trying to prove or deny His existence. The purpose of this proof is nothing more than to prove that a man has his Creator, to whom he is responsible and he has no chance to opt out of this responsibility. Personological proof that I submit aspires to apodictic proof of God's existence. The thesis are divided into three parts. The first part deals with the most familiar evidence of God's existence chronologically, starting with the ontological proof of St.. Augustine, St. Anselm, St. Thomas Aquinas and teleological proof. To conclude this section I offer the current state of research in this field, especially the view, which is profiled in the magazine Distance, a respected online magazine of critical thinking. In the second part I present my own proof of God's existence. For this I use purely intellectual apparatus without the acceptance of faith and I achieve the proof by means of syllogism. From two generally accepted premises I come to a new statement. I support scripture and dogma of the recognizability of God´s existence by the natural light of human reason as analogy of harmony between faith and reason. The word „personological“ in the proof´s designation is very important for identification of „proven“ God. The last section is especially devoted to criticism of atheism and agnosticism. The destructive characteristics of atheism as a system call for the creation of apodictic proof of God´s existence. Achieved cognition shows a logical conclusion which could be a foundation for healing mechanisms applied in the society. Keywords proof, God, atheism, evolution, person, inteligence, society
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Čápová 690 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Čápová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Čápová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. David Bouma, Th.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Svoboda, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 69 kB