velikost textu

Fictional Man: Ned Kelly in Peter Carey's True History of the Kelly Gang in Comparison with Older Portrayals

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fictional Man: Ned Kelly in Peter Carey's True History of the Kelly Gang in Comparison with Older Portrayals
Název v češtině:
Reflexe příběhu Neda Kellyho v umělecké a memoárové literatuře
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Adam Prentis
Vedoucí:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
118867
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - český jazyk (N AJ-ČJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
australská literatura, mužství, národní mýtus, loupežník, hrdina, Ned Kelly, Peter Carey
Klíčová slova v angličtině:
Australian literature, manhood, national myth, outlaw, hero, Ned Kelly, Peter Carey
Abstrakt:
NÁZEV: Reflexe postavy Neda Kellyho v umělecké a memoárové literatuře AUTOR: Adam Prentis KATEDRA: Katedra anglického jazyka a literatury VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. ABSTRAKT: Práce se zabývá analýzou různých osobnostních aspektů Neda Kellyho, hlavní postavy knihy Petera Careyho True History of the Kelly Gang (Pravdivý příběh Kellyho party; 2000). I když je Ned Kelly historickou postavou, je k němu přistupováno jako k fiktivní postavě, se zaměřením na jeho australskou národnostní, mýtickou a mužskou symboličnost a na literární způsoby, kterými je těchto obrazů docíleno. Jednotlivé aspekty jsou vztaženy do vývojového kontextu skrze porovnání se staršími vyobrazeními této postavy – v knize Australian Son (1948) od Maxe Browna a The Complete Inner History of the Kelly Gang and their Pursuers (1929) od J. J. Kenneallyho – všechny tři texty zaujímají kladné stanovisko k Nedu Kellym. Práce ukazuje, že Ned Kelly může být vnímán mnoha komplexními způsoby. Další možnosti pro analýzu jsou naznačeny v závěru. V porovnání výše zmíněných knih bylo zjištěno, že i když zde existují značně sjednocující prvky tendence, v některých aspektech se projevuje výrazně odlišný důraz či zaměření. Je vysledován posun z konfrontační a idealisující obhajoby historické osoby k spíše mýtickému oslavování nedokonalého člověka. Žádná další jednoznačné vývojové tendence nebyly průkazně zjištěny, ale rozšířená komparace zahrnující další knihy na toto téma by mohlo dát lepší představu. KLÍČOVÁ SLOVA: australská literatura, mužství, národní mýtus, loupežník, hrdina, Ned Kelly, Peter Carey
Abstract v angličtině:
TITLE: The Fictional Man: Ned Kelly in Peter Carey’s True History of the Kelly Gang in Comparison with Older Portrayals AUTHOR: Adam Prentis DEPARTMENT: Department of English Language and Literature SUPERVISOR: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. ABSTRACT: The thesis concerns itself with the analysis of various personality aspects of the protagonist of Peter Carey’s True History of the Kelly Gang (2000) – Ned Kelly. Albeit a historical figure, Ned Kelly is approached as a fictional character with focus placed on his symbolic status of Australian nationality, myth and manhood, and on the literary means that point to this. The separate aspects are placed in an evolutionary context through comparisons with older portrayals of the same character – in Max Brown’s Australian Son (1948) and J. J. Kenneally’s The Complete Inner History of the Kelly Gang and their Pursuers (1929), all of which use a heroising approach to the man. The work shows that Ned Kelly may be perceived in many complex ways, with further possibilities for analysis suggested. Comparing the three books, it is found that although considerable unifying tendencies and moments exist, some aspects have a significant difference in focus or emphasis. A shift is noted from a confrontational idealising defence of what is perceived as a historical person to a more mythical glorifying of imperfection. No other clear developmental tendency was found, though a more broader comparison with further books on the subject could offer a better picture. KEYWORDS: Australian literature, manhood, national myth, outlaw, hero, Ned Kelly, Peter Carey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Adam Prentis 539 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Adam Prentis 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Adam Prentis 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 81 kB