velikost textu

Zločiny komunismu: "Pracovní tábory u uranových dolů na Jáchymovsku a Příbramsku v 50. letech 20. století"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zločiny komunismu: "Pracovní tábory u uranových dolů na Jáchymovsku a Příbramsku v 50. letech 20. století"
Název v angličtině:
Crimes of Communism: "Work camps at urnium mines in Jachymov and Pribram in 50 Between the 20th century"
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Jiří Lukáš
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
Id práce:
118847
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní tábory uranových dolů
Klíčová slova v angličtině:
forced labor camps at uranium mines
Abstrakt:
Abstrakt Zločiny komunismu: „Pracovní tábory u uranových dolů na Jáchymovsku a Příbramsku v 50. letech 20. století“ V této diplomové práci jsem se snažil podat pokud možno věrný a faktograficky správný obraz politicky a právně složitého období našich poválečných dějin. Komunistický převrat v únoru 1948 nastartoval socialistickou přestavbu naší společnosti se všemi průvodními jevy nastupující totalitní moci. Pronásledování politických odpůrců a jejich nucená práce a převýchova v uranových dolech Jáchymovska a Příbramska je smutnou realitou naší nedávné historie padesátých let minulého století. Z dnešního pohledu absurdní trestné činy těchto vězňů a neuvěřitelně nelidské podmínky vězněných, pro režim nepohodlných lidí, v pracovních táborech jen dokládají zrůdnost komunistické ideologie a jsou důkazem ničeho se neštítících praktik tehdejších představitelů vládnoucí strany. Přehled pracovních táborů, fungování komunistické justice, počty vězněných lidí a bohužel i počty těch, kteří pobyt v táborech a práci v uranových dolech nepřežili, jsou tak dokreslením toho, co tato historická etapa přinesla našim předkům a co musí zůstat nezapomenuto.
Abstract v angličtině:
Crimes of Communism: "Forced labor camps at uranium mines in Jachymov and Pribram in Fifties of the 20th century " In this thesis, I tried to submit, if possible, factually true and correct image of a politically and legally difficult period in our postwar history. Communist revolution in February 1948 started the socialist reconstruction of our society with all the attendant phenomena of rising totalitarian power. Persecution of political opponents and their re-education and forced labor work in uranium mines in Jachymov and Pribram is a really sad reality of our recent history of the fifties of the last century. In retrospect, absurd crimes these prisoners and incredibly inhumane prison conditions and rules of inconvenient people in forced labor camps only show monstrosity of Communist ideology and are proof of loathing practices then representatives of the ruling party. Overview of forced labor camps, the operation of the communist judiciary, the number of incarcerated people, and unfortunately, the numbers who stay in the camps and work in uranium mines have not survived are so by drawing on what the historical stage brought our ancestors and what must remain unforgotten.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Jiří Lukáš 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Jiří Lukáš 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Jiří Lukáš 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB