velikost textu

Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v základních školách hlavního vzdělávacího proudu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Speciálně pedagogická podpora žáků se zrakovým postižením ve výuce anglického jazyka v základních školách hlavního vzdělávacího proudu
Název v angličtině:
Special educational support for pupils with visual impairment in English language teaching in primary schools
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Bc. Martina Malotová
Oponenti:
PhDr. Zuzana Kramosilová
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
118803
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Žák se zrakovým postižením, inkluze, integrace, rámcový vzdělávací program, specifika žáků se zrakovým postižením, specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením, pracovní zatížení pro jednotlivé kategorie zrakového postižení, školní vzdělávací program, anglický jazyk a komunikace, kompenzační pomůcky pro žáky se zrakovým postižením, zraková práce, pracovní prostředí, sebehodnocení, činnostní učení.
Klíčová slova v angličtině:
The pupil with visual disabilities,inclusion,integration,FEP,he specifics of students with visual impairments,the specifics of how to teach students with visual impairments,the workload for each category of visual impairment,the legislative framework of education,curriculum outcomes,learning languages and language communication,vocational training of the visually impaired,compensation and teaching aids for students with visual impairments,work environment,and self-evaluation,learning by doing
Abstrakt:
Abstrakt Výzkumná práce je zaměřená na způsoby realizace speciálně pedagogické podpory žákům se zrakovým postižením při výuce anglického jazyka v běžných základních školách a popisuje nejčastější problémy, které se při výuce objevují. Práce mapuje využívání didaktických a technických kompenzačních pomůcek učiteli i žáky, úpravu prostředí a analyzuje nejčastěji volené pedagogické přístupy a metody práce. Žáci i učitelé hodnotí jednotlivé jazykové oblasti podle očekávaných výstupů RVP ZV (platných ve školním roce 2012/2013). Cílovou skupinou jsou žáci se zrakovým postižením (ZP) běžných základních škol a jejich učitelé. Současná doporučení, např. ze speciálně pedagogických center popisují a navrhují jak vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvádí metody, postupy a formy práce s těmito žáky, doporučují speciální pomůcky za účelem zvládnutí výstupních kompetencí žáka. Pro dosažení cíle výzkumu byly použity následující metody: kritická analýza odborné literatury, dotazníková šetření pro učitele a žáky, porovnání výstupů z dotazníkového šetření skupin učitelé – žáci. Výzkumu se účastnilo 50 žáků se ZP integrovaných v ZŠ v ČR a 47 učitelů. Výzkum z části potvrdil hypotézu, že žáci se ZP hůře zvládají anglický jazyk, než žáci intaktní. Bylo zjištěno, že žáci se ZP mají problémy i v jiných předmětech. Hlavní zásady práce se ZP žákem nejsou zcela dodržovány. Klíčová slova Žák se zrakovým postižením, inkluze, integrace, rámcový vzdělávací program, specifika žáků se zrakovým postižením, specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením, pracovní zatížení pro jednotlivé kategorie zrakového postižení, školní vzdělávací program, anglický jazyk a komunikace, kompenzační pomůcky pro žáky se zrakovým postižením, zraková práce, pracovní prostředí, sebehodnocení, činnostní učení.
Abstract v angličtině:
Abstract The research work describes the realization of special educational support for pupils with visual impairment (VI) in English language teaching in primary mainstream schools and describe the most common problems that occurs during the lessons. The reserch explores the use of didactic and technical assistive devices teachers and students, enrichment and analyzes the most frequently selected pedagogical approaches and methods of work. The students and teachers evaluate each language area under the expected outputs FEP (Valid for the school year 2012/2013). The target group are students with VI basic mainstream schools and their teachers. Recent studies exp. of special education centers describe and propose how to educate pupils with SEN, specifies the methods, procedures, forms and work with the pupils. To achieve the research objectives, the following procedures : a critical analysis of literature, questionnaires for teachers and pupils, comparing the outputs of the survey group of teachers – students. The research included 50 students with VI integrated in primary schools in the Czech and 47 teachers. Research only partially confirmed the hypothesis that students with VI harder to cope with the English language than students intact. The main principles of work with VI student are not fully observed. Key words The pupil with visual disabilities, inclusion, integration, FEP, he specifics of students with visual impairments, the specifics of how to teach students with visual impairments, the workload for each category of visual impairment, the legislative framework of education, curriculum outcomes, learning languages and language communication, language, vocational training of the visually impaired, compensation and teaching aids for students with visual impairments, visual work, work environment, and self-evaluation, learning by doing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Martina Malotová 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Martina Malotová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Martina Malotová 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Kramosilová 549 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 104 kB