velikost textu

Řečová dovednost čtení jako instrument k nácviku kritického myšlení na 2. stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řečová dovednost čtení jako instrument k nácviku kritického myšlení na 2. stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia.
Název v angličtině:
Reading as an Instrument for Education of Critical Reading at Lower Secondary School Level
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bc. Renata Bromová
Školitel:
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Oponenti:
Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Ivana Šimonová
Id práce:
118721
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kritické myšlení|kritické čtení|čtenářská gramotnost|konstruktivismus|řečové dovednosti|klíčové kompetence|kurikulární dokumenty
Klíčová slova v angličtině:
Critical thinking|critical reading|literacy|constructivism|language skills|key competences|curriculum
Abstrakt:
Název práce: Řečová dovednost čtení jako instrument k nácviku kritického myšlení na 2. stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia. Autor: Renata Bromová Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: Prof., PhDr., Bohuslav Mánek, CSc. Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zabývá tématem řečové dovednosti čtení, která je v roli nástroje k nácviku dovednosti kritického čtení v kontextu výuky anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Vzhledem k tomu, že se pojem kritické čtení nebo kritické myšlení jako nejvyšší stupeň práce s informacemi získanými z psaného textu objevuje v kurikulárních dokumentech v souvislosti s očekávanými výstupy nebo jako součást klíčových kompetencí, lze výchovu ke kritickému čtení považovat za důležitou součást vzdělávání nejen v jazykových předmětech. Výzkum této práce mapuje zkušenosti žáků a učitelů s výchovou ke kritickému čtení ve výuce anglického jazyka a následně ověřuje efektivnost systematického nácviku práce s cizojazyčným textem v kontextu kritického čtení. Výzkum se dělí na dvě hlavní části; kvantitativní výzkum předkládá číselné vyjádření míry implementace metodiky kritického čtení do výuky angličtiny a výzkum kvalitativní předkládá připravené metodické materiály pro realizaci systematického nácviku kritického čtení včetně pilotáže a vyhodnocení efektivity tohoto komplexního metodického materiálu. Sběr dat obou výzkumných částí probíhal v letech 2013 – 2017. Kvantitativní výzkum se sestává z dotazníkové sondy vyučujících na druhém stupni základní školy a z dotazníků pro žáky osmých ročníků základní školy či žáky víceletých gymnázií v příslušném ročníku. Výzkum kvalitativní obsahuje deset metodických materiálů pro implementaci do výuky pravidelně v časové dotaci dvou vyučovacích hodin měsíčně po dobu jednoho školního roku, který tvořil jeden výzkumný cyklus. Na počátku byla testována vstupní úroveň práce s textem a na konci úroveň výstupní pro možnost porovnání, zda došlo ke zlepšení úrovně práce s textem v kontextu kritického čtení. Současně byla stejnému testování podrobena vždy kontrolní skupina, která se nezúčastnila pilotáže výše uvedených metodických materiálů. Výsledky výzkumu jsou komentovány na základě zjištěných dat, která byla vyhodnocena pomocí vybraných statistických metod ve spolupráci s Katedrou matematiky na Fakultě aplikovaných věd při Západočeské univerzitě v Plzni. Závěry práce umožňují hlubší porozumění zkoumané problematiky v kontextu současného vzdělávání angličtiny na základních školách a analyzují možnosti a limity využívání metod kritického myšlení v praxi.
Abstract v angličtině:
Title: Reading as an Instrument for Education of Critical Reading at Lower Secondary School Level Author: Renata Bromová Department: Department of English language and ELT Methodology, Faculty of Arts, Charles University Supervisor: Prof., PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. Abstract This thesis deals with the topic of reading as an instrument of critical reading; which enables training of critical reading within teaching English as a part of lower secondary education. Critical reading is consired to be an important part of general education due to the fact that critical reading and thinking as the highest form of work with information gathered from written texts are included in school curriculum and they work as key competences. Research of the thesis maps experience of teachers as well as students with critical reading within English language education and consequently verifies efficiency of systematic work with foreign language text as the means of critical reading. The research is divided into two parts. The quantitative part submits implementation rate of critical reading methods in the English lessons and the qualitative part introduces methodical materials prepared for practical realisation of critical reading practice including mentoring and evaluation of this methodical material. Data collection of both parts was in motion in 2013 - 2017. The quantitative research consists of the questionnaire for lower secondary teachers and learners of the 8th classes. The qualitative research includes ten methodical materials to be regularly implemented into two lessons a month within the school year as a researching cycle. At the beginning the entry level of the text comprehension and at the end the output level were tested to gather data to compare improvement of critical reading. A control group, which did not take a participation in mentoring, was always tested at the same time. The research results are commented on the basis of detected data which were evaluated using selected statistics methods in cooperation with Department of Mathematics at Faculty of Applied Sciences at University of West Bohemia. The thesis conclusions enable better understanding the researched issue in the context of contemporary English language education and analyse options and limits of using critical reading methods in practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Renata Bromová 21.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Renata Bromová 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Renata Bromová 130 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Bc. Renata Bromová 780 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D. 810 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ivana Šimonová 746 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.05 MB