velikost textu

Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830–1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830–1914
Název v angličtině:
Merciless Parallel Lines: Railways in European Literature 1830–1914
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Špína
Školitel:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
PhDr. Eduard Burget, Ph.D.
Id práce:
118699
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (XKOM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evropská literatura|železnice|19. století|modernita|imaginace
Klíčová slova v angličtině:
European literature|Railways|19th century|Modernity|Imagination
Abstrakt:
Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830–1914 (Mgr. Michal Špína) Abstrakt Disertační práce se zabývá dosud málo probádaným tématem raných literárních obrazů železnice a na beletristických textech zkoumá kulturní dopady nového, mechanizovaného způsobu dopravy. V úvodu je zdůvodněno geografické zaměření na Evropu (oproti odlišnému společenskému kontextu severoamerických a koloniálních železnic), časové omezení na období let 1830–1914 (po němž železnice začíná ztrácet výsadní pozici) a tematické zaměření na „pohledy zvnějšku“ (tedy nikoliv na samotné cestování či interiéry nádraží a vlaků). V návaznosti na Wolfganga Schivelbusche a Wojciecha Tomasika je zde železnice chápána jako prvořadý činitel industrializace a modernizace. Důraz je kladen také na prostorové vztahy a fenomén infrastruktury. Čtyři následující kapitoly se věnují vždy dvěma propojeným tématům: stavbě železnic a jejich lineárnosti, obrazům zániku idyly v souvislosti s hlukem železnic, toposu strážního domku ve spojení s představami osudovosti a nakonec rozvinutému železničnímu systému, který v povídkovém souboru Mugby Junction Charlese Dickense a především v románu Lidská bestie Émila Zoly nabývá funkce svébytného prostředí. V jednotlivých kapitolách se zároveň ukazuje, jak témata spojená s železnicí postupně pronikají do literárních žánrů od příležitostné lyriky přes povídku po román. Pátá kapitola propojuje zkoumané železniční imaginárium s kulturními dějinami železa. V závěru je zdůrazněna role železnic v komplexním a často traumatizujícím modernizačním procesu. V celé práci je uplatňováno transnacionální hledisko a textový materiál zahrnuje díla slovanské, germánské i románské jazykové oblasti.
Abstract v angličtině:
Merciless Parallel Lines: Railways in European Literature 1830–1914 (Mgr. Michal Špína) Abstract The doctoral thesis addresses the so far underexplored subject of early literary depictions of railway, investigating the cultural impact of the new, mechanized means of transport, as reflected in fiction. The introduction explains the reasons to focus geographically on Europe (as opposed to the different social context of American and colonial railways), to limit the time span to the 1830–1914 period (after which railway gradually loses its leading role in transport) and the topic to the “look from the outside” (i.e. not the act of travelling itself or the interiors of railway stations and trains). Following up to Wolfgang Schivelbusch and Wojciech Tomasik, railway is seen as the paramount agent of industrialization and modernization. Further, spatial relations and the phenomenon of infrastructure are accentuated. The following four chapters each study two interconnected issues: the construction of railway lines and their linearity; the images of the ruining of the idyll in connection to railway noises; the signal box topos in connection to fatefulness; and the fully developed railway system, acquiring the function of a peculiar environment in the short story collection Mugby Junction by Charles Dickens and even more notably in La Bête humaine, a novel by Émile Zola. It turns out that the railway imagery gradually enters into various literary genres, beginning with occasional poetry and then short stories and novels. The fifth chapter interconnects the studied railway imagery with the cultural history of iron. The conclusion emphasizes the role of railway in the complex and often traumatizing modernization process. The whole thesis employs a transnational perspective and the textual material comprises works from the Slavic, Germanic and Romance language areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Špína 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Špína 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Špína 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Špína 382 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eduard Burget, Ph.D. 848 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.37 MB