velikost textu

Historický vývoj právní úpravy institutu vlastnictví bytu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický vývoj právní úpravy institutu vlastnictví bytu
Název v angličtině:
Historical development of the legal regulation of the residential ownership institution
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Šárka Čejková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
118686
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlastnictví bytu; byt; osobní vlastnictví bytu
Klíčová slova v angličtině:
ownership of apartment; flat; condominium
Abstrakt:
13. Resumé Rigorózní práce se svém souhrnu zabývá zhodnocením české právní úpravy institutu vlastnictví bytu. Rozhodujícím podnětem pro její vypracování bylo mé aktivní působení ve funkci místopředsedkyně společenství vlastníků jednotek. Nejprve se obecně vyjadřuji ke konstrukci vlastnictví bytu včetně jeho teoretické koncepce. Dále se zabývám analýzou zásady superficies solo cedit a její stručnou komparací v italském právním prostředí. Z hlediska historie vývoje vlastnictví bytu se zmiňuji o období první republiky, o situaci za protektorátu a poválečném stavu, o vývoji po roce 1948, o uvolnění režimu v 60. letech 20. století a také o období, kdy došlo k návratu politické plurality. Podstatou mé rigorózní práce je posouzení základní zákonné úpravy v oblasti vlastnictví bytu, tzn. příslušných ustanoveních občanského zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. V rámci tohoto zákona jsem soustředila pozornost zejména na jeho obsah, společenství vlastníků jednotek, práva a povinnosti jeho členů, stanovy společenství vlastníků jednotek, převod bytové jednotky, převody jednotek bytových družstev a převod bytových jednotek manželům. Další kapitolu zaujímají významné novely zákona č. 72/1994 Sb., které změnily například výši vypořádacího podílu; rozšířily a pozměnily definici budovy, rozestavěného bytu a rozestavěného nebytového prostoru; vyřešily problematiku vzniku vlastnického práva k jednotce; zavedly nové způsoby vzniku vlastnictví jednotky; změnily úpravu společenství vlastníků jednotek, zejména jeho postavení do role právnické osoby; nově zakotvily způsob zániku společenství vlastníků jednotek; vymezily podlahovou plochu a doplnily pravidla a lhůty týkající se uzavírání smluv o převodu bytů z vlastnictví dřívějších bytových družstev. Ve své práci provádím komparaci české úpravy institutu vlastnictví bytu s německou právní úpravou. Cílem rigorózní práce je také prozkoumat budoucí právní úpravu, zejména problémy s vymezením předmětu vlastnictví a jeho příslušenství, možnosti zpochybnění platnosti prohlášení vlastníka, způsobu utváření společenství vlastníků jednotek a ručení jeho členů za závazky, procesu jejich rozhodování a hospodaření.
Abstract v angličtině:
14. Summary The aim of my thesis is to outline historical development of institute of ownership of apartments and his changes due to economical progress and political changes. In our country institute of ownership of apartments was put into practice by Act No. 52/1966 Collection of law. Although this law was very progressive compare the period and situation when it was adopted, it didn’t reach quality of acts set up institute of ownership of apartments in western European countries. Modern institute of ownership of apartments with all appropriateness, which are matter of course everywhere in the Word, was initiated finally by Act No. 52/1966 Collection of law . Description of development of institute of ownership of apartments should help to understand better current legal regulation of ownership of apartments and disclose main drawbacks persisting from the past or deficiencies by legislator never solved. In first chapters my aim is to define conception of ownership and idea of apartment according to regularization and interpretation made by person with degree. Above all the interpretation of conception of apartment is quite difficult and in our legal order unsolved. In relation to development of legal regulation and expected reception of new civil code (in year 2012) we can expect considerable changes in this area especially in conception of things as object of civil-law relations, which will affect apartments as well as non-residential space. With institute of ownership of apartment is inseparably connected principle superficies solo cedit. Exercise of this principle facilitates disposition with real property. In our relations this principle is not applied, because it was eradicated from our legal system by civil code in 1950. It is surprising that this principle has not been vitalized even after twenty years from fall of last regime. Introduction of this principle will come with force of new Civil code . Then I concentrate on particular historical periods from the oldest era till today. In conclusion of my thesis I describe actual absence of current legal form and ways and means of their solution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Šárka Čejková 751 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Šárka Čejková 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Šárka Čejková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 443 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 141 kB