velikost textu

Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století
Název v angličtině:
History of Central Europe as Joint Region in the Long 10th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Izdný
Školitel:
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Oponenti:
Dr. habil. Marzena Matla
prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.
Id práce:
118635
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Střední Evropa, christianizace, 10. století, rok 1000, kultura, stát
Klíčová slova v angličtině:
Central Europe, christianization, 10th Century, year 1000, culture, state
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vývojem ve střední Evropě dlouhého 10. století a snaží se postihnout obecně proměny, které v regionu této epochy nastaly. Srovnáním a interpolací fenoménů christianizace, budování politické a ekonomické moci a proměny celé společnosti mezi klíčovými regiony dotčené oblasti se snaží představit nový pohled na celou problematiku. Preferuje vizi ekonomicko-politického vývoje elit, které v separaci od dosavadních společensko-politických formací budují vlastní mocenský aparát, který se teprve postupně konfrontuje a až nakonec splývá s předstátní společností do podoby raně středověkého křesťanského státu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the development of Central Europe in the period of the long 10th Century, trying to describe in general the change of that region in the given epoque. The comparison and interpolation of the phenomena such as the Christianisation, the emergence of the political and economic power and the general transformation of the society aims to define a new view of the whole problem. The preferred vision is the economic and political development of the elites, separated from the existing socio-political formations and constructing its own apparatus of power, that will only slowly and eventually confront and merge the pre-stat formation in the form of an Early Medieval Christian state.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Izdný 4.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Izdný 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Izdný 97 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jakub Izdný 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Marzena Matla 4.85 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 804 kB