velikost textu

Právní postavení poddaného na smiřickém panství ve světle pozemkových knih z let 1590 až 1848

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení poddaného na smiřickém panství ve světle pozemkových knih z let 1590 až 1848
Název v angličtině:
Legal Status of Serfs at the Smirice Estate in the Light of Land Books in the Period 1590 - 1848
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Kareš
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
118628
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poddaný, pozemková kniha, panství Smiřice
Klíčová slova v angličtině:
surf, land books, Smirice Estate
Abstrakt:
Abstrakt Za pozemkové knihy se považují knihy, do kterých se zaznamenávaly zápisy týkající se majetkoprávních změn především zakoupených poddanských usedlostí. Od 80. let 18. století postupně zachycovaly jakékoliv nemovitosti a změny v jejich majetkoprávním držení, což nabylo úplné platnosti vydáním zákona o pozemkových knihách z roku 1871. Byly vedeny nejprve v kancelářích majitele panství (popřípadě městskými nebo obecními úřady) a po roce 1850 u okresních soudů. Předmětem pozemkových knih byly nemovité věci a případně také s nimi neoddělitelně spojená živnostenská práva (např. právo vařit pivo, provozovat mlýn, kovárnu nebo řeznictví). Pro zcizení, zatížení nebo rozdělení nemovitosti byl vyžadován souhlas vrchnosti. Poddanská nemovitost mohla být zatížena zástavním právem nebo výměnkem a jinými věcnými břemeny aktivní nebo pasivní povahy. Při jejím užívání musel poddaný respektovat také rychtáře (ve Smiřicích primase) nebo sousedská práva. S poddanskou nemovitostí byla spojena povinnost řádného hospodaření, zákaz jejího opuštění nebo zadlužení nad stanovenou hranici. Při porušení těchto povinností byl poddaný stíhán sankcí spočívající v nuceném prodeji nebo zabrání statku.
Abstract v angličtině:
Legal Status of Serfs at the Smirice Estate in the Light of Land Books in the Period 1590 – 1848 Abstrakt Land Books are the books, where the propriety changes primarily concerning purchased serfs’ homesteads have been recorded. Since the 80s of the18th century it has been recorded in the Land Books, item-by-item, any realty and changes in its propriety keeping. The factual situation was given its validity by passing the Act on Land Books in 1871. The Land Books were firstly kept at offices of the manor’s owner (or as the case may be, by city or municipal office) and by county courts after 1850. The subject-matter of the Land Books were the immovables and the trade rights inseparably connected with them (e.g. the right to brew beer, to run a mill, a smithy or a butcher’s shop). A permission from the manorial lords was necessary to alien, burden or divide a realty. A surf’s realty could be burdened with a pledge or stipulated rights of a former holder of the homestead and other encumbrances both active or passive in nature. While using them a surf was obliged to respect a head of village (the magistrate in Smirice) or the neighbor rights. The obligations connected with a surf’s estate were the duty of due care, prohibition to abandon it or to burden it with debt under some level. Violation of these obligations caused that the surf was sanctioned either that he was forced to sell the estate or it was seized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Kareš 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Kareš 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Kareš 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB