velikost textu

Genese a vývoj politických a státních idejí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genese a vývoj politických a státních idejí
Název v angličtině:
Genesis and development of the political ideas and the ideas of states
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Krátký
Vedoucí:
JUDr. Jan Pinz, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Id práce:
11856
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politický idea, státní idea, státoprávní filosofie.
Klíčová slova v angličtině:
Political idea, idea of the state, legal philosophy.
Abstrakt:
Abstrakt Práce obsahuje právně-teoretické zkoumání dvou fenoménů a to sice politických a státních idejí. Dále vznik, vývoj a vzájemný vztah obou jevů, jakož i jejich poměr k fenoménu práva v historii i v současnosti. Klasifikuje základní státoprávní pojmy a kategorie. Nástin vybraných kapitol vývoje politické a státní filosofie, včetně klasifikace hlavních historických a současných politických směrů a dále obsahuje přehled základních teoretických učení o státu a jednotlivých dějinně vývojových typů státních idejí. Návazně se objasňuje podstata významu politicky ideových a státně ideových aspektů v právu. V závěru práce se popsaný vztah politických a státních idejí kriticky hodnotí a to s ohledem na jejich použitelnost předkládaného konceptu pro orientaci v politické situaci soudobých států.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis contains the legal theoretical study of two phenomena, namely political ideas and ideas of the state, the rise, development and co-relationship of the two phenomena, as well as their relation to the phenomenon of law in the past as well as in the present (times). The thesis classifies the basic terms and categories of the state and law, contains the outline of the chosen chapters from the development of political and state philosophy, including the classification of the main historical and contemporary political tendencies. It also contains the survey of the basic theories of the state and developmental types of ideas of the state. Consequently it presents the core meaning of the legal aspects originated in political ideas and ideas of the state and individual distinctive questions and theoretical problems related to the subject of the thesis. Finally is the thesis focused on the described relationship of political ideas and the ideas of the state is critically evaluated-assessed with respect to the applicability of the assumed concept in the orientation in political situation of contemporary states.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Krátký 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Krátký 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Krátký 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jan Pinz, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 322 kB