velikost textu

Řeč těla jako forma komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řeč těla jako forma komunikace
Název v angličtině:
Body language as Form of Communication
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Braunová
Oponenti:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Id práce:
118539
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO VV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstract Tato rigorózní práce upírá svoji pozornost na problematiku neverbální komunikace. Pozornost je zde zaměřena na dvě roviny skutečností – teoretickou a výzkumnou. Ty zde jsou vzájemně porovnávány. V jednotlivých kapitolách teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy a představeny jednotlivé formy této komunikace s odkazy na výtvarné směry a hnutí, kde se tyto prostředky objevovaly. Ve výzkumné části je pomocí konceptové analýzy poukazováno na důležitost a smysl užívání neverbální komunikace a s tím spjatých výtvarných technik v rámci předmětu výtvarná výchova. Jsou zde popsána východiska, strategie, průběh a závěry z výtvarné činnosti realizované v sextě (2. ročníku) Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1962. Abstract This rigorous work focuses on the problem of non-verbal communication. The attention is aimed at two levels of reality- theoretical and experimental. These two are compared in this work. In the particular chapters of theoretical part main conceptions are defined and particular forms of this communication are introduced with references to art styles, where these means occured. In the experimental part is by means of concept analysis the importance and purpose of using non-verbal communication shown within art lessons. The way outs, strategy, course and conclusions of art activities realised in sexta (2nd grade) of Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 are described here.
Abstract v angličtině:
Abstract Tato rigorózní práce upírá svoji pozornost na problematiku neverbální komunikace. Pozornost je zde zaměřena na dvě roviny skutečností – teoretickou a výzkumnou. Ty zde jsou vzájemně porovnávány. V jednotlivých kapitolách teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy a představeny jednotlivé formy této komunikace s odkazy na výtvarné směry a hnutí, kde se tyto prostředky objevovaly. Ve výzkumné části je pomocí konceptové analýzy poukazováno na důležitost a smysl užívání neverbální komunikace a s tím spjatých výtvarných technik v rámci předmětu výtvarná výchova. Jsou zde popsána východiska, strategie, průběh a závěry z výtvarné činnosti realizované v sextě (2. ročníku) Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1962. Abstract This rigorous work focuses on the problem of non-verbal communication. The attention is aimed at two levels of reality- theoretical and experimental. These two are compared in this work. In the particular chapters of theoretical part main conceptions are defined and particular forms of this communication are introduced with references to art styles, where these means occured. In the experimental part is by means of concept analysis the importance and purpose of using non-verbal communication shown within art lessons. The way outs, strategy, course and conclusions of art activities realised in sexta (2nd grade) of Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 are described here.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Braunová 8.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Braunová 10 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Braunová 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 62 kB