velikost textu

Vliv USA a dalších států NATO na německou politiku a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv USA a dalších států NATO na německou politiku a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu
Název v angličtině:
The influence of the US and other NATO states on German policy and deployment of the Bundeswehr in the ISAF mission in Afghanistan
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Školitel:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Kučera
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
Id práce:
118499
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (P6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (XXMTS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předložená disertační práce se zabývá německou politikou a způsobem nasazení Bundeswehru v rámci mise ISAF v Afghánistánu v letech 2001 až 2014, tedy otázkami, které budou na počátku zasazeny do kontextu zahraniční angažovanosti německé armády po roce 1990. Hlavním záměrem přitom bude zhodnotit, jak se při rozhodování německé vlády a poslanců konkrétně projevoval ohled na spojenecké vazby s USA a dalšími důležitými členskými státy NATO. V této souvislosti se německá vláda snažila udržet si vliv v Alianci a současně reputaci spolehlivého a odpovědného spojence. Vliv tohoto externího (spojeneckého) faktoru bude analyzován i s ohledem na tzv. kulturu zdrženlivosti, tedy tradiční zdrženlivost Německa při nasazení ozbrojené síly. Kromě konkrétních případů rozhodování německé vlády o posílení vojenského angažmá v Afghánistánu ve vztahu ke spojencům se proto disertační práce zaměří i na některé bojové operace mise ISAF, do kterých se zapojily německé jednotky. Závěrem se bude věnovat i důsledkům mise ISAF pro německou politiku a budoucí nasazení Bundeswehru v zahraničí. K naplnění výzkumného rámce disertační práce budou použity konstruktivistické koncepty logika vhodnosti, logika očekávaných následků a teorie rolí.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation focuses on Germany policy concerning the deployment of the Bundeswehr within the ISAF mission in Afghanistan between 2001 and 2014. These issues will be examined in the context of the German army´s foreign engagement after 1990. The main goal will be to assess how the decision-making process of the German government and the members of the parliament was affected by their taking into consideration Germany´s ties to the USA and other important NATO members. The German government strived to maintain its influence within the NATO alliance and, at the same time, its reputation of a reliable and responsible ally. The impact of this external (alliance-related) factor will also be analysed with respect to the “culture of restraint” Germany´s traditionally restrained approach to its armed forces deployment. Thus in addition to concrete examples of the German government´s decisions on strengthening its military engagement in Afghanistan in relation to their NATO partners, the dissertation will concentrate on some ISAF combat operations in which German troops were involved. In the end, this work will elaborate on the consequences of the ISAF mission for Germany´s future policy concerning the deployment Bundeswehr abroad. The research methods applied in this dissertation include constructivist concepts: the logic of appropriateness, the logic of expected consequences and the role theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Dvořák, Ph.D. 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Dvořák, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Dvořák, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kučera 13.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. 7.33 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 154 kB