text size

Znaky tísně v dětské kresbě - potřebná znalost pro učitele výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Znaky tísně v dětské kresbě - potřebná znalost pro učitele výtvarné výchovy
Titile (in english):
Oppression symptoms in chldren´s drawings - necessary knowledge for arts and crafts teachers
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Hana Skálová
Opponents:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Consultant:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Thesis Id:
118428
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Study programm:
Secondary School Teacher Education (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Art (RIGO VV)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
31/01/2012
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
děti v krizi, dětská kresba, diagnostika z kreseb, znaky tísně
Keywords:
children in crisis, children´s drawings, drawings-based-diagnostics, oppression
Abstract (in czech):
Práce vychází z myšlenky, že pro učitele výtvarné výchovy je důležitá znalost znaků citové tísně, které lze vysledovat v dětských kresbách. Dětí, žijících ve stresu, je čím dál větší množství, a toto je jedna z cest, jak je objevit a včas jim pomoci. Pokud děti žijí pod vlivem stresu (jsou doma týrány, příliš zatěžovány, cítí nedostatek citové péče apod.), vykazují ve svých kresbách jisté znaky, s nimiž pracují dětští psychologové. Kdyby tato problematika byla vyučována na pedagogických fakultách a organizovaly se kurzy pro vyučující výtvarnou výchovu, mohli by pedagogové včas kontaktovat psychologická pracoviště. Práce analyzuje dostupnou českou psychologickou literaturu a zjišťuje, zda se touto myšlenkou již někdo zabýval, dále představuje publikace, které by se daly využít pro studium učitelů, přichází s návrhy postupu práce v hodinách výtvarné výchovy, shrnuje problematiku CAN (syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívanéhodítěte) a přináší alarmující čísla Linky bezpečí. V praktické části učitelky z mateřské a základní školy dokazují, že jsou schopny na varovné znaky v dětských kresbách reagovat.
Abstract:
The work proceeds from the idea, that the knowledge of signs of emotional distress which can be found in children´s drawings is important of arts and crafts teachers. There is more and more children living under stress and this is one of several possible ways of how to find them and provide them timely help. Children living under the stress (exposed to cruelty, too much demands, lack of emotional care etc.) show certain signs in their drawings and children psychologists can work with it. If this issue is taught in pedagogical faculties and in special lessons for arts and craft teachers, educators would be able to contact psychologists in time. The works is analysing available Czech psychological literature and determines whether someone has already worked with the issue, also introduces publications which might be useful for course of study of teachers, brings proposals of the idea of how to proceed in arts and crafts lessons, summarizes the problematic of CAN (syndrome of maltreated, neglected and abused child) and brings alarming tel. numbers of the Safety line. In the practical part, the teachers from kindergarten and grammar school prove that they are able to react to warning signs in children´s drawings.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hana Skálová 4.84 MB
Download Abstract in czech Mgr. Hana Skálová 63 kB
Download Abstract in english Mgr. Hana Skálová 55 kB
Download Opponent's review PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 97 kB
Download Opponent's review Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 275 kB
Download Defence's report 63 kB