velikost textu

Řešení sporů v mezinárodním sportovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řešení sporů v mezinárodním sportovním právu
Název v angličtině:
Dispute Resolution in the International Sports Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Vybíral
Školitel:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oto Kunz
Id práce:
118387
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní sportovní právo, řešení sporů, sport, rozhodčí řízení, sportovní spolky
Klíčová slova v angličtině:
Internatinal Sports Law, Dispute Resolution, Sport, Arbitration, Sports Associations
Abstrakt:
ANOTACE Předmětem této disertační práce je řešení sporů v mezinárodním sportovním právu. Klíčovým je zaměření především na řešení sporů prostřednictvím mezinárodního rozhodčího řízení a jemu předcházející interní mechanismy řešení sporů uvnitř sportovních organizací. Základem je nejprve vymezení sportovních sporů s mezinárodním prvkem. Po něm je třeba se zabývat interními mechanismy řešení sportovních sporů, které jsou úzce spojeny s problematikou spolkového práva. S ohledem na umístění sídla většiny významných mezinárodních sportovních organizací ve Švýcarsku a s ohledem na zemi původu této disertační práce je řešená materie nazírána zejména optikou švýcarského a českého práva. Zásadní úlohu při řešení sporů v mezinárodním sportu má švýcarský Sportovní arbitrážní soud v Lausanne, čemuž odpovídá prostor, který je mu v této práci věnován. V neposlední řadě nesmí být pominuto ani soudní a alternativní řešení sportovních sporů, ačkoliv ve sportovní praxi nedosahuje významu interního a rozhodčího způsobu řešení sporů. Pro oživení této práce je závěrečná kapitola věnována řešením sporů na posledních dvou olympijských hrách.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this dissertation thesis is dispute resolution in the international sports law. A crucial is to focus primarily on resolution of disputes through international arbitration and its preceding internal dispute resolution mechanisms within sports organizations. First of all it is necessary to provide a definition of sports disputes with an international element. After that it is necessary to deal with internal mechanisms for resolving sports disputes, which are closely linked to the issue of law on associations. With regard to the location of the seat of most major international sports organizations in Switzerland and with regard to the country of origin of this dissertation thesis the subject matter is viewed especially through the lens of the Swiss and the Czech law. Crucial role in resolving of disputes in international sport plays a Swiss Court of Arbitration for Sport in Lausanne, which corresponds to an extent of this part of thesis. Finally, it also should not be omitted judicial and alternative resolution of disputes in sport, although in practice it does not reach significance of internal and arbitrational resolution of disputes. To enliven the thesis, the final chapter is devoted to resolving of disputes during the last two Olympics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Vybíral 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Vybíral 327 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Vybíral 267 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB