velikost textu

Zákonné ručení v právu kapitálových společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákonné ručení v právu kapitálových společností
Název v angličtině:
Statutory Secondary Liability in the Law of the Limited Companies
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Milan Vrba, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
118386
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Obchodní právo (OBCHODNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapitálová společnost, zákonné ručení, společník, člen orgánu, vlivná osoba
Klíčová slova v angličtině:
limited company, statutory secondary liability, shareholder, director, influential person
Abstrakt:
Anotace Jednotlivé případy zákonného ručení jsou v právu kapitálových společností poměrně četné. Nakolik dosud schází dílo, jež by se tomuto tématu věnovalo komplexně a dostatečně podrobně, klade si disertační práce za cíl takovéto komplexní zpracování tématu nabídnout. První kapitola analyzuje ručení jako institut obecného závazkového práva. Poukazuje na hlavní vlastnosti ručení a zabývá se právy a povinnostmi dotčených subjektů. Pozornost je věnována subrogaci, spoluručení, zániku ručení a promlčení práv z ručení plynoucích. Druhá kapitola je věnována zákonnému ručení společníků kapitálových společností. Je ukázáno, že společníci mohou ručit jak za dluhy, tak za pohledávky společnosti. Třetí kapitola se soustředí na ručení členů orgánů. Vedle odpovědnosti za újmu využívá korporační právo ruční jako zvláštní sankci za porušení povinností členy orgánů. Jednotlivé případy jsou podrobeny kritické analýze. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na ručení vlivných osob. Rozebírá ručení vznikající ze zneužívajícího ovlivnění, neodvracení úpadku ovlivněné osoby a porušení podmínek diskvalifikace z výkonu funkce člena orgánu. V závěru jsou shrnuty hlavní funkce zákonného ručení. Název: Zákonné ručení v právu kapitálových společností Klíčová slova: kapitálová společnost, zákonné ručení, společník, člen orgánu, vlivná osoba
Abstract v angličtině:
Abstract Particular cases of statutory secondary liability in the law of limited companies are relatively frequent. Forasmuch as a publication providing comprehensive analysis of the subject matter is still missing, the aim of the thesis is to offer thorough treatise of the issue in its whole broadness. The first chapter analyses the secondary liability as the institution of the general law of obligations. Fundamental features of the secondary liability are pointed out and respective rights and duties of the relevant parties are outlined. The issue of subrogation, joint secondary liability, termination of the secondary liability and statutory bar of the rights arising therefrom are discussed. The second chapter deals with the statutory secondary liability of the members (shareholders) of the limited companies. The thesis shows that both debts and claims of company may be subject to secondary liability of its shareholders. The third chapter focuses on the statutory secondary liability of the members of company bodies (directors). Besides primary liability for the harm caused, the company law punishes the director’s failure to observe his or her duties by means of secondary liability for the company’s debts as well. Particular cases are critically analysed. The fourth chapter concentrates on the statutory secondary liability of the so-called influential persons. The issues of secondary liability resulting from undue influence employed upon business corporation, failure to avert insolvency of influenced person and violation of court´s disqualification order are discussed. Eventually, the main functions of the statutory secondary liability are highlighted. Title: Statutory Secondary Liability in the Law of Limited Companies Key words: limited company, statutory secondary liability, shareholder, director, influential person
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Vrba, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Vrba, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Vrba, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 256 kB