velikost textu

Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 - 1938 v evropském kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 - 1938 v evropském kontextu
Název v angličtině:
Administrative Justice in the CSR in the Years 1918 - 1938 within European context
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Bc. Pavel Vetešník
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponenti:
prof. doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, M.A., LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
118380
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Správní soudnictví, správní akt, veřejná subjektivní práva, správní soud, soudce
Klíčová slova v angličtině:
Administrative justice, administrative act, public subjective rights, administrative court, judge
Abstrakt:
Abstrakt Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 – 1938 v evropském kontextu Pro svoji práci jsem si jako téma vybral „Správní soudnictví v ČSR v letech 1918 – 1938 v evropském kontextu“, protože oblast správního soudnictví zahrnující ochranu před nezákonnými zásahy výkonné moci je aktuální pro každý demokratický stát a to v každé době. Účelem správního soudnictví je tak přezkoumání správních aktů veřejné správy, a to nezávislými soudy. Svoji práci jsem se rozhodl zaměřit na období tzv. první republiky, tedy na období od 28. října 1918 tj. od zřízení samostatného státu československého do 30. září 1938 tj. do podepsání mnichovské dohody. Jedním z prvních národním výborem československým přijatým zákonem po zřízení samostatného státu československého, byl i zákon o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů. V tomto roce tj. 2018 tak uplyne již 100 let od vzniku správního soudnictví v Československé republice. Správní soudnictví však po vzniku samostatného státu československého nevzniklo na zelené louce, ale již zmíněným zákonem o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů došlo k recepci rakouského správního soudnictví. Za první republiky však správní soudnictví nebylo vykonáváno pouze Nejvyšším správním soudem, ale i soudy dalšími a to obecnými soudy nebo soudy zvláštními. Ústavní základy správního soudnictví byly samozřejmě zakotveny v ústavní listině Československé republiky, která však předpokládala více stupňové správní soudnictví, které by bylo vykonáváno nejenom Nejvyšším správním soudem, ale i soudy v nižších instancích. Tento ústavněprávní záměr však nebyl naplněn. Vzhledem ke skutečnosti, že správní soudnictví ve střední Evropě včetně Československé republiky vychází ze stejných či podobných zásad, je předmětem této práce i porovnání správního soudnictví s některými státy Evropy. Správní soudnictví v Československé republice však nebylo podepsáním mnichovské dohody ukončeno, a proto se v práci zabývám i obdobím po roce 1938. Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy správního soudnictví v Československé republice v letech 1918 – 1938, a to i v evropském kontextu. Podíváme-li se na strukturu mé práce, tak jsem se nejdříve zaměřil na pojem a vymezení správního soudnictví. Jak jíž jsem uvedl, správní soudnictví de facto převzalo právní úpravu rakouského správního soudnictví, proto samostatná část se věnuje i správnímu soudnictví v rakousko-uherské monarchii. V další části se již věnuji správnímu soudnictví v Československé republice ve vymezeném období. Tato část je rozdělena do několika kapitol, které popisuji správní soudnictví vykonávané Nejvyšším správním soudem, správní soudnictví u úřadů okresních a župních a správní soudnictví vykonávané řádnými soudy, volebním soudem, patentovým soudem, kartelovým soudem a rozhodčími a pojišťovacími soudy. Další část se věnuje správnímu soudnictví v některých evropských státech ve vymezeném období, a to v Rakousku, Německu, Polsku a Jugoslávii. Poslední část se věnuje správnímu soudnictví v Československé republice po roce 1938. Ve své práci se věnuji nejenom podrobnému rozboru právních předpisů, které oblast správního soudnictví upravovaly, ale i analýze autentických pramenů v podobě informací, které jsem získal v badatelně Národního archivu, v digitální parlamentní knihovně nebo z odborné literatury, ale neopomněl jsem uvést i historické či politické okolnosti, které se do právní úpravy správního soudnictví promítaly. Správní soudnictví, správní akt, veřejná subjektivní práva, správní soud, soudce
Abstract v angličtině:
Abstract Administrative Justice in the CSR in the Years 1918 - 1938 within European context. For my thesis I chose as a topic ‘Administrative Justice in the CSR in the Years 1918 - 1938 within European Context’, as administrative justice including the protection against illegal interventions of executive power is topical for any democratic state at any time. The purpose of administrative justice is reviewing administrative acts of public administration namely by independent courts. I decided to target my thesis on the period of so-called first republic thus on the period from 28 October 1918 i.e. from establishing the independent Czechoslovak state to 30 September 1938, i.e. the signing of the Munich agreement. After establishing the independent Czechoslovak state The Act on the Supreme Administrative Court and on Solving Competence Litigations was one of the first acts passed by the National Czechoslovak Committee. This year i.e. in 2018 it has been 100 years since constituting administrative justice in the Czechoslovak Republic. However, when the Czechoslovak Republic came into being administrative justice was not formed from scratch, but by the above mentioned Act on Administrative Justice and Solving Competence Litigations Austrian administrative justice was adopted. During the first republic, however, administrative justice was not executed only by the Supreme Administrative Court, but also by other courts, namely by common and special courts. Constitutional fundamentals of administrative justice were of course incorporated in the constitutional deed of the Czechoslovak Republic, which, however, supposed the multi-level administrative justice to be formed, which would have been executed not only by the Supreme Administrative Court, but also by courts of lower instances. This constitutionally legal intention, however, was not fulfilled. Owing to the fact that administrative justice in Central Europe including the Czechoslovak Republic is based on the same or similar principles, this thesis also focuses on comparing administrative justice in some European states. Administrative justice in the Czechoslovak Republic, however, did not end by the signing of the Munich agreement, therefore in my thesis I also deal with the period after the year 1938. The aim of my thesis is the detailed analysis of the legal amendments to administrative justice in the Czechoslovak Republic in the years 1918 - 1938, even in the European context. If you look at the structure of my thesis, you can see that I first focused on the notion and definition of administrative justice. As I mentioned, administrative justice de facto took over legal regulation of the Austrian administrative justice, therefore an independent part of my thesis is concerned even with administrative justice in the Austro- Hungarian Empire. In the further part I already deal with administrative justice in the Czechoslovak Republic in the specified period. This part is divided into several chapters, which describe administrative justice executed by the Supreme Administrative Court, administrative justice at district and regional offices and administrative justice executed by regular courts, election, patent, cartel, arbitration, and insurance courts. The following part deals with administrative justice in some of the European states in the specified period, namely in Austria, Germany, Poland, and Yugoslavia. The last part deals with administrative justice in the Czechoslovak Republic after the year 1938. In my thesis I deal in detail not only with the analysis of legal bylaws, which amended administrative justice, but also with the analysis of authentic resources in the form of the information, which I obtained in the research department of the National Archive, in the digital parliamentary library or from expert literature, but I remembered to mention even historical or political circumstances, which made an impact on administrative justice amendments. Administrative justice, administrative act, public subjective rights, administrative court, judge
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bc. Pavel Vetešník 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bc. Pavel Vetešník 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bc. Pavel Vetešník 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, M.A., LL.M., Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 329 kB